Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/227

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

218 “ Buskeruds amt. Op1and’ske infanteriregimenter„ kom Eker, Lier, Røken og Hurum under første Akershus’iske infanteriregiment, medens Modum og Sigdal kom under andet Opland’ske infanteriregiment. I de fire førstnævnte herreder i forbindelse med Numedal og Sandsvær udskreves der ogsaa et kompagni artil1eri, og der var desuden et dragonkompagni, det Lier’ske kaldet. I 1811 blev det Lier-’ske dragonkompagni for- andret til et artil]erikompagni. ’ Da planen af 18I7 blev sat iverk, kom samtlige herreder i fogderiet ind under anden Akershus’iske brigade. I Røken og Lier udskreves der dog artilleri. Nogle faa artillerister udskrives ogsaa nu i Buskeruds fogderi og Drammens by. . I l Fornlevninger. S I Buskeruds fogderi er der gjort talrige oldfund; enkelte af dem er af-&stor interesse. Fundene er dog meget ujevnt fordelt. De vil blive nærmere omtalt under de enkelte herreder. Sigdal h erred— C StørrelSe Og iI1dbygge1Ca11taI. Sigdal herred er den nordligste del af fogderiet. Det udgjør 1253,2s km.2 med 6073 indb., hvilket giver vel 43Z4 menneske pr. km.2. I11ddeIi11g. Sigdal udgjør 1 prestegjeld og er delt i 3 sogne: Sigdal sogn med Vatnaas kapel med 2952 indb., Eggedal sogn med 993 indb. og Krødsherred sogn med 2 128 indb. Heri-edet er delt i 3 lensmandsdistrikter, der svarer til sognene. “ — Fordelingen af dyrket jord m. v. Af herredets fiadei11d- hold — 1253,2s km.2 — er 70,å km.2 eller 5,e pct. ager og eng-, 712 km.2 eller 56,s pct. skog og 470,s km.2 eller 37,6 pct. snau- fjeld, vande, myrer, udmark m. v. Jordbunden bestaar i Sigdal mest af ler, i Eggedal og Krødsherred mest af sand og er ganske godt skikket for jordbrug. Beiterne skal være noksaa gode. Der er adskillig skog, vekster- ligheden skal være middels. Paa de øverste gaarde i Eggedal bliver korn og poteter i regelen ikke modent. Paa enkelte af de høitliggende gaarde i og omkring Vatnaas er ogsaa avlingen udsat for at fryse bort eller ikke blive moden. I1eVeVei. Af herredets mandlige befolkning er 874 beskjæftiget med jordb1ug og fædrift Af disse er 542 selvstændige gaardbru- gere, forpagtere og leilændinger. Af de øvrige er 139 husmænd. Med fabrik— og grubedrift er henholdsvis 7 og ]6 beskjæftiget, og