Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi 21 7 og Lier; men ikke desto mindre opbrændte de begge steder flere gaarde. v Under Karl den 12tes beleiring af Akershus stod den norske hær under general LutZow i nærheden af Gjellebæk i Lier. Her forefaldt en forpostfegtning. Men da kong Karl ved en senere leilig- hed rekognoscerede nordmændenes stilling ved Gjellebæk, fandt han den saa god, at han afstod fra videre angreb. Under samme krig flygtede en svensk vagtpost efter affæren ved Norderhov til Vikersund paa Modum, hvor den overgav sig. Under hungersnøden i 1740—aarene led ogsaa Eker Cmeget. «Furubark, Rødder, Asp og Siljeblade blev sanket, tørret og malet til Mel», heder det. i I 1772 og 1781 skal dog hungersnøden her have været endnu værre. Senere inddeIing. I l388 udgjorde, ifølge Kraft, Eker sammen med Modum et særskilt len. Senere kom det ind under Akershus len, men var dog en tid forenet med Brunla len. Fra 1602 til l647 udgjorde det atter et særskilt len. Efter suverænitetens indførelse i slutningen af det 17de aarhundred kom det under det ny oprettede Buskeruds amt. Modum hørte i I388 til Eker len. Senere dannede det sammen med Sigdal— Buskeruds fogderi og hørte under Akershus len. I det 17de aarhundred havde det en tid foged fælles med Ringerike og Hallingdal. Ved Buskeruds amts oprettelse henlagdes det under dette. De øvrige —(sydøstlige) herreder i amtet, Lier, Røken og Hurum, kaldtes efter reformationen Brakenes fogderi eller Brakenes len og udgjorde, ifølge Kraft, ogsaa ett skibrede. Til sine tider, saaledes i 1“611 og 1624, var det forenet med Buskeruds fogderi Først i 1760 blev disse herreder henlagt under Buskeruds amt. Buskerud og Eker (Sigdal, Modum og Eker) havde i l624 soren- skriver fælles med Ringerike og Hallingdal, men blev efter denne tid et særskilt sorenskriveri. Det hørte under Tønsberg lagstol indtil stiftsoverretternes oprettelse i aaret I797. Lier Sorenskriveri (Lier, Røken og Hurum) hørte indtil stiftsoverretternes oprettelse under Kristiania lagstol. I geistlig henseende hørte oprindelig Sigdal og Modum under Hamar stift, medens Eker, Lier, Røken og Hurum hørte under Oslo stift. Ved Hamar stifts Ophævelse kort efter reformationen kom ogsaa Sigdal og Modum under Oslo stift. Samtlige prestegjeld i fogderiet hørte sidenefter under Brager- næs provsti. I 1739 henlagdes imidlertid tre af prestegjeldene, Eker, Modum og Sigdal under Kongsberg provsti. Fra 1ste januar 1869 blev de tre sidstnævnte prestegjeld skilt fra Kongsberg provsti. Ved den norske hærs Organisation kom Sigdal og Modum under 0pland’ske infanteriregiment, medens den øvrige del af fogderiet, Eker, Lier, Røken og Hurum, kom under det Akershus’iske regiment. Da der i begyndelsen af 1718 blev oprettet to Akershus’iske og to