Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/209

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

200 Buskeruds amt. “ ved Skjærdalens jernbanestation. Den danner flere fosse. De drive to træs1iberier, en sag og en snedkerfabrik. Længde 16 km. Den optager Skjærsjøelven og Aaklungen elv, der kommer fra nordøst og løber sammen kort før de falder i Skjærdalselven. De er omtrent l0 km. lange hver. Henoa, der udspringer i Holleia og paa sit hele løb danner grænsen mellem Hole og Modum. Den falder i Tyrifjorden syd for Nakkerud station. Længde 19 km. . Af elve, der ikke i sin helhed hører til herredet., men har sine kilder her, kan nævnes Sandvikselven, hvis ene kildeelv, Lomme- dalselven, udspringer straks syd for Gyrihaugen og paa en del af sit løb gjennemstrømmer Hole og hvis anden ki1deelv, Isielven, udspringer straks ovenfor Krogkleven. Vande. Paa Røyselandet findes der ingen sjø, og paa Krogskogen findes der bare smaavand. Paa Ho11eia findes der derimod et par større sjøer, Væleren 2,6t km. å og Grytingen 0,ts km.2. Ingen af de andre vande naar op til O,to km.’. FiSket. Om fisket gjælder det samme som er sagt om Nor- derhov, hvortil henvises. Myrer. Store myrer findes hverken paa Holleia eller Krog- skogen. Paa Røyselandet er der en del mindre myrer, hvis navne skal være Lamyren, Fabrusmyren, Sættemyren og Vidmyren. K0mmunikati011er. J ernbanen er allerede omtalt under fogderiet. I her-redet er der følgende veie: A. Hovedveie: “ 1. Chause fra Akershus amtsdele og 1750 m. sidearm af chauseen fra Liers grænse ved Løkkepot bro med sammenknytningspunkt ved «Skaret» og videre nordover langs Hols— og Tyrifjordens østre bred forbi 1Iumleda1 og Sundvolden, hvor den paa opfyldning og- bro ved Krogsund føres over til Stensfjordens vestre strand, som den følger frem til Vik. Herfra fortsætter den som gammel vei forbi Sten over de i tidligere tid berygtede, men — nu i bedre stand holdte Stensgader til Norderhovs- grænse ved Vang-en. — Under større flommer staar par- tiet ved Krogsund under vand. (3hauseen byggedes i tids- perioden 1854—60. 2. Hovedvei langs Tyrifjordens vestre side fra Modume grænse ved Fjeldsag bro forbi Nakkerud og Skjærdalens- 1 jernbanestationer, hvortil fører sideveie, og videre til Nor- derhovs grænse paa Klavaasen. Den er en gammel, bakket vei, som efter Randsfjordbanens anlæg alene har- loka1 betydning Fægribakkeu ved Skjærdalen er omlagt i -den senere tid. r l —