Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/208

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

“ Ringerikes fogderi. — Høidef0rh0ldene vil fremgaa af følgende maal: I Ho l l eia: “ p Klomshoved .......... 6 09 Blakketjern . .... . 50 8 Lutevolden ...... . 3 7 6 Nikkelgrube i Grubeaasen . . 4 3 O Væleren sjø ...... . 209 Gaarden e paa Tyristranden: Y Skjærda1en jernbanestation . . 7 9 So1berg ....... . 1 43 Midtre Haug .... . l 3 5 Pjaakerud . . 1 8 1 Veien . . . ] 9 6 Stiksrud . . . A. I 3 5 . Burud .... . . . 1 O 7 — “ Paa Røyselandet: Bønsnesko1len . . . Helgelandsmoen . . . 229 75 Hole kirke . . . 102 Hundstad . . . l44 Bønsnes kirke . . 96 Gjesvold . . . l04 Tyrifjorden . . . . 64 Storøen ..... . ]24 Øst for Tyrifjorden: Klevkollen ....... . V 580 Krogklevveiens høieste punkt . . 380 Kongens udsigt ..... . 443 Dronningens udsigt ....... 366 Klevstuen .......... 416 Fjeldsæter paa grænsen mod Norde1—hov 436 Høiaas paa grænsen af Aker .... 613 Skar-psnoaasen nord for Ho1nledal . . 511 Homledal gaard ......... 226 Sundvolden .......... 72 Som man ser, er det kun et par toppe inde paa 199 IIl. — D » » » )) )) )) D )) D D S D » D )) D )) D )) D D )) D )) )) D 2 )) Hol1eia og Krogskogen, der hæver sig saa høit som henved å6O m. over Tyri- fjorden. I regelen naar ikke høiderne mere end 400 a 450 m. over sjøen. 1Det høieste punkt af Røyselandet hæver sig 165 m. over Tyrifjorden. Paa Tyristranden ligger enkelte gaarde ved Skjærdals- “elven, som Pjaakerud og Veien, temmelig høit. ElVe. Fra Krogskogen falder ingen elv af betydenhed ud i Tyrifjorden i Hole herred. Heller ikke paa Røyselandet findes der andet end bække. W Paa Tyristranden er der følgende lidt større ’vasdrag: . Skjærdalselven, der udspringer i Norderhov i den nordlige del af Holleia, gjennemstrømmer Væleren sjø og falder iTyrifjorden