Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/188

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Ringerikes fogderi. 1 79 Levevei. Af herredets mandlige befolkning er 938 optaget med jordbrug og fædrift. Af disse er 424 selvstændige gaardbrugere., leilændinger og forpagtere. Af de øvrige er 146 husmænd. Be- skjæftiget med fabrikindustri er 369. Af l1aandverkere og folk, beskjæftiget med smaaindustri, er der 319. Med flødningen er 32 beskjæftiget. Af godseiere, rentenister og kapitalister er der 14 og af fattiglemmer m. v. 3O. ’ DiSSe11tere. Af dissentere er der 67. Af disse er de 54 metodister, I ubestemt —og 12, som ikke bekjender. sig til noget troessamfund. I—Ierre[IetS Samlede Skyld udgjør 4017 mark 44 øre. Denne skyld er fordelt paa 179 gaardsnummere og 898 parceller. Af parcellerne er: 62 under ]0 øre 337 mellem 1O — og 1 skyldmark 283 — l skyldmark — 5 — 109 — 5 — — ]0 — ’ 38 — 1O — — 15 — 33 — l5 — — 20 — 36 over 2O — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere i amtet, faar man som middelstørrelse for jordbrugene 9,4v skyldmark. Da skyldmarkens salgsværdi i herredet efter gjen- nemsnittet for de sidste “5 aar udgjør 2080 kr., skulde gjennem- sitsværdien for de egentlige jordbrug i Norderhov dreie sig om paa det nærmeste 2O 00O kr. Fratrækkes noget for ikke ubetydelige skogpartier, der eies af udenbygdsboende, bliver den mid1ere værdi maaske 500 a ]000 kr. mindre. Forn1uen udgjorde i Norderl1ov i l890 1394 kr. pr. individ og indtægten 175 kr. Den samlede formue i herredet udgjorde 10832459 kr. og den samlede indtægt 13—57745. Det er den 1andskommune i amtet, hvor den samlede formue og den samlede indtægt er størst. Af landskommuner findes der i hele Norge kun 3, der har en større samlet formue end Norderhov, nemlig Aker, Bærum og ElVerum, og 4, der har en større samlet indtægt, nemlig Aker, Bærum, Glemminge og Strinden. FOIkemængdenS bevægelse Lægger man prof. Aschehougs beregninger over folkemængden i Norderhov og Aadalen i l665 og 1769 til grund og gaar ud fra de samme forudsætninger., som’ ved beregningen af indbyggerantal1et i Aadalen herred, faar man for Norderhovs vedkommende: I 1665 omtrent .... 1230 indbyggere. — 1v69 — . 468o — “ — ]801 . . 526O —