Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/187

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I 1 78 Buskeruds amt.. Der er inden herredet ikke gjort saa ganske faa fund fra den yngre jernalder. Der findes ogsaa et ret betydeligt antal faste fornlevninger fra hin tid. Derimod indskrænker fundene fra de tidligere perioder sig til et enkelt stenaldersfund, der er gjort ved Hen lige ved grænsen mod Norderhov. Fra den nordligere del af herredet er intet fundet. Der er ogsaa meget som taler for, at denne skogdal ikke har været bebygget i sin helhed før i Vikingetiden. Norderhov hex-Ped. t StørrelSe Og i11dbyggera11taI. Norde1—hov er beliggende mellem Aada1en og Hole. Det udgjør 855,å4 km.2 med 7 769 indb., hvilket giver lidt over 9 mennesker pr. km.2. I11ddeIi11g. Norderhov udgjør sammen med Hønefos by 1 prestegjeld, der er delt i 4 sogne, Hønefos sogn (Hønefos by) med 1494 indb.., Norderhov l1ovedsogn (med Veme kapel) med 4388 indb., Haug sogn med 21I7 indb. og Lunder sogn med 1264 indb. Det er delt i 2 lensmandsdist-rikter, Norderhov med 6 505 indb. og Lunder med 1264 indb. Fordelingen af dyrket jord m. v. Af hen-edets fladeind- hold — 855,64 km.2 — udgjør 56,9 km.2 eller 6,v pct. ager og eng, 680 km.2 eller 79,4 pct. skog og 119,1 eller 13,9 pct. snau- fje1d, Vande, myrer, udmark m. v. Jordbunden bestaar af sand og ler og er godt skikket for agerbrug. Der har allerede fra gammel tid været klaget over et ugræs, landhavre, som man har været og fremdeles er meget plaget af paa Ringerike. Den maa ikke forveksles med en havresort, Som dyrkes og som ogsaa undertiden kaldes landl1avre. Ved siden af korn og poteter dyrkes i Norden-hov ogsaa adskillig erter. Der er ikke saa lidet biavl i distriktet. I Soknedalen er gaardene udsat for frost. Beiterne er fattige undtagen iSoknedalen, hvor de skal være ret gode. Skogen er sterkt medtaget, men vekster-ligheden skal være god. — Ogsaa i midten af forrige aar-hundred skal skogen have været sterkt medtaget paa Ringerike Og det heder i indberetninger fra hin tid, at skogen var saa godt som udhugget i Norderhov, naar undtages i Soknedalen og Aadalen — som den gang hørte til Norder- hov —-, hvor der endnu var en del igjen. Hugsten dreves ogsaa i stor udstrækning. Saaledes skal der i 1688 have været 49 sagbrug paa Ringerike