Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/164

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Ha1lingda1s fogderi. ]:3å gjennem uvittigt og ulovligt (?) fiske. Fiskeudklækningsapparater findes endnu i vandene i Rukkedalen. Det skal være sjelden at træffe vande, der har saa gode natur- lige betingelser for at blive ypperlige fiskevande som Buvand og nærliggende vande. = l Myrer. De største myrer findes paa østfje1dene syd for Lange- vand og sydvest for Raufjeld og paa vestfjeldene langs Volaelven paa Rundhøiden paa strækningen syd for Buvand og mellem Ren- sjøfjeld og Rifjeld., P K0mmunikati011er. Dampskibsforbindelsen paa Krøde1—en er omta1t ovenfor under fogder-iet. Ligesaa hovedveien i sine store træk. Den er paa flere steder sprængt ind ifje1det, saaledes ved Tollefsrud nord for Gislerud, ved Beiakleven og nord for Dokka paa grænsen af Gol. Før den nye vei blev anlagt, var passagen, naar man ikke kunde bruge elven, overordentlig besværlig og paa sine steder farlig. Paa enkelte tider af aaret kunde det være fuldstændig ufremkommeligt. Ad To1lefsrudkleven, heder det saaledes i en gammel beskrive1se, maa man age ned med en busk; Stavnsrudkleven er ogsaa slem’, men værst Gislerudkleven, som ikke kan passeres om vaaren, naar den bliver glat af is. Længere op er Islandsrudkleven og Beiakleven (Smørkleven, som den ka1des), der er den farligste af dem alle. — Det hændte i hin tid. at man gik op paa fjeldet syd for Beia og fortsatte til Rukeda1en for derfra at tage ned til Nes. Disse farlige rideveie benyttedes langt ned i dette aarhundred. En merke1ighed ved jordbunden i Flaa er det, at veien, naar vandet efter sterke regnsky1 strømmer bort, pludselig kan synke ind. Man har derfor i modsætning til, hvad der almindelig er tilfældet, omhyggelig maattet mure alle stikrender til ved hovedveien i Flaa. Af bygdeveie er der følgende: Vei gjennem Rukkedalen gaarrfra Nes bro op langs sydsiden af Rukkeelven, indtil den paa Vad bro gaar over til nordsiden. Denne følger den, indtil den paa Rukke bro gaar over Mykinge1ven. Den fortsætter herfra som en meget tarvelig, kun til nød kjø1—bar vei til Tunhøvd langs nordsiden af Merkeelven. En privat kjørevei gaarder fra Skjervet ved Rukkee1ven op til Espesætgrænden 4 a 5 km. vest for Nes. Kjørevei gaar der ogsaa fra Børtnes og op til den ovenfor i aasen liggende grænd. Af rideveie kan merkes vei fra Krødsherreds grænse langs Krøderens østside til Roppe i nærheden af Gulsvik. Den kan til nød kjøres Merkelige gaarde og stede r. I Nes. Nes kirke. Nes gamle kirke var en stavekirke. Den var æ1dre end 1327. Den blev nedrevet i 1864 og o1nbyttet med den