Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/159

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 50 Buskeruds amt. helt oppe paa fjeldet, tyder paa, at Go1 ikke har været daarligere befolket end de andre hen-eder i Hallingdal. Selv i det øverste af Hemsedal er der adskillige hauge. Hvorvidt der, specielt i Hemsedal, har været bebyggelse saa langt tilbage som i stenalde- rens tid, kan man ikke vide, da der intet fund er gjort fra denne tid. Da man baade i Nore, Hol og det øverste af Valdres har gjort stenalderfund, er det dog neppe tvilsomt, at ogsaa den mellem- liggende dal, Hemseda1, har været bebygget allerede i stenaldertiden. Blandt fund, der er gjort før i tiden, kan merkes de tidligere omtalte store benrader, som blev fundet paa Nifstad i forrige aarhundred.

— .

Nes her-red. StørrelSe og indbyggerantal. Nes er det sydligere Ilel’l’ed i fogderiet. Det udgjør ]539,v4 km.2 med 3 676 indb., hvilket ud- gjør omtrent 21Zs mennesker pr. km.2. InddeIing. Nes udgjør 1 prestegjeld og 2 sogne, Nes sogn med 2331 indb. og Flaa sogn med 1345 indb. Det udgjør 1 lensmandsdistrikt, men 2 tinglag., der svarer til sognene. F0rdeIi11ge11 af dyrket jord m. V. Af herredets flade- indhold — 1539,v4 km.2 — er 18 km.2 eller 1,2 pct. ager og eng, 440 km.2 eller 28,6 pct. skog og 1082 km.2 eller 70.2 pct. snau- fjeld, vande, myrer, udmark osv. J ordbunden er sand og skal være mager og lidet frugtbar. Herredet lider af tørke. Skogen er af middels veksterligl1ed. wiel omtaler i midten af forrige aarhundred Nes som en bygd„ hvor man med Stor møie maa drive tømmeret gjennem tverelvene langt oppe fra aasen. Man maa dog ikke deraf slutte, at der dengang var mindre skog i Nes end nu. Men man hug-gede neppe dengang saa smaat tømmer som nu, og det var vistnok for at faa de store dimensioner, at man maatte langt op i aasen. Beiterne skal være gode i hovedsognet Nes, derimod tarvelige i Flaa. I‘eVeVei. Af herredets mandlige befolkning er 619 optaget med jordbrug og fædrift. Af disse er 432 selvstændige gaardbrugere, leilændinger og forpagtere. Af de øvrige er 51 husmænd. Af folk, beskjæftiget med bjergverksdrift og fabrikindustri, er der 4. Af haandverkere og folk, beskjæftiget med smaaindustri, er der 88. Af fæhandlere er der 11 og af skræppekar1e 2. Af godseiere, rentenister og kapitalister er der 6 og af fattiglemmer m. v. 20. DiSSentere. I Nes er der ingen disSentere, men én, der ikke tilhører noget troessamfund. “