Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/160

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hallingdals i0gc1c1—í. . 1 51 HerredetS Samlede Skyld udgjør l719 mark 18 øre og er fordelt paa 101 gaardsnummere og ] 122 parceller. Af parcel1erne er: ]54 under 10 øre, 604 mellem ]0 — og 1 skyldma1—k, 287 — 1 skyldmark — 5 — “ 47 — 5 — — 10 — 3O over 10 — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere, faar man som middelskyld for jordbrugene paa det aller- nærmeste 4 skyldmark. Da skyldmarkens gjennemsnitlige salgsværdi er I 802 kr., skulde gjennemsnitsværdien af brugene i Nes være 7 200 kr. eller, med fradrag af brug, som maatte eies af udenbygds- boende, og af de mindste smaaparceller, 7000 kr. F0rmuen udgjorde i 1890 pr. individ I 094 kr. og indtægten l23 kr. FOIkemængde11S beVægeISe. “Folkemængden udgjorde efter samme beregningsn1aade som ovenfor: i 1665 . . . 70O indbyggere. — l769 . . . 2300 — — 1801 var den 3014 — — 1825 — 3419 — — l845 — 4128 — — 1865 — 4638 — — 1875 — 4179 — — l89O — 3676 — Indbyggerantallet er altsaa gaaet raskt frem til 1865, men fra denne tid sterkt tilbage. Fabrik— Og grubedrift af nogen nævneværdig betydning findes ikke i— heri-edet. Der findes heller ikke meierier eller ysterier. Paa Garnaas skal der være skifer, men af daarlig kvalitet. Af amtetS St0rtingSmænd er sorenskriver i Hal1ingdal, Skattebøl, der har repræsenteret amtet paa stortingene i 1877—79, 80—82, 89—9] og paa det overordentlige storting i ]882, fra Nes. Han var ved valget i 1876 sagfø‘rer i Hallingdal Han er født i Aal. Topografi. Nes hovedsogn har omtrent samme natur som Gol. Ved Nes kirke og længere sydover ved Bertnes er dalen temmelig bred, dal- bunden flad og godt opdyrket, og elven, der her kaldes Brumma, gaar paa denne Strækning ganske stille som en lang, smal sjø. Der er i Nes mere bebyggelse i selve dalbunden end i Gol; men ogsaa her