Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hal1ingdals fogderi. 14 1 af dalen mangler man næsten ganske saadanne, og for selve dalen og plateauet har man kun nogle faa. Vest for dalen: d Gaarden Klep paa —aasen øst for Hemsil 722 m. Gaarden Sørbøl nord for Klep nær græ11— sen mod Hemsedal ....... 809 » I dalen: Hesla bro, omkring . . L . . . 215 » Hoftun tæt ved elven, omkring . . 200 » Gol kirke .—...... . 424 » — Gol prestegaard ...... . 436 » Kinnebe1—g ligeoverfor Gol kirke . . 411 » Øst for dalen: i Syningfjeld .; . . . i .... 1060* » Plateauet ligger neppe gjennemsnitlig meget høiere end Sørbøl gaard, og det skulde altsaa rage 600 a 700 m. op over dalbunden ved Hoftun. Plateauet paa Vestsiden af dalen er maaske lidt l11ðiere. Toppene (Syningfjeld) naar neppe mere end et par hundred m. op over plateauet. — Hallingdalselven og dens tilløb. Ha11ingda1se1ven er ikke farbar i Gol. Den danner foruden stryk et par fosse, Nere braat- fos og Persandfos. Ingen af disse er synderlig store. Fra syd og vest modtager den intet betydeligere tilløb. Fra øst og nord derimod modtager den: Turkopaaen, der udspringer paa grænsen af Valdres syd for Nystødlefjeld og falder i Hallingdalselven syd for Hoftun. Længde 17 km. Rusteelven. Dens kilder, Tuppeaaen, udspringer mod græn- sen af Valdres nord for Nystødlefjeld. Rusteelven falder i Halling- dalselven nord for Hoftun. Længde 18 km. Hemseda1se1ven, regnet fra Grøndø1as kilder 62 km., fra Morkedølas 59 km. Elven vil for oversigtens skyld i sin helhed blive omhandlet under Hemsedal. Enkelte af Bægnas bie1ve har ogsaa sit udspring i Gol. De vigtigste er Elghornbækken, der paa en Strækning af omtrent 8 km. danner grænsen mellem Gol og Valdres, og Bøvenelven, der har de første 5 å. 6 km. af sit løb i Gol sogn. Vande. I Gol hovedsogn findes der talrige smaavande, men ingen større, naar undtages Tisleifjord, der imidlertid for en væsentlig del tilhører Valdres. FiSket vil blive omtalt under Hemsedal. 0 S C Her er der en trykfeil paa amtskartet, idet Syningfjeld vest for Gol kirke er opført med en høide af 5579 fod i stedet for 3379.