Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/149

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

]40 Buskeruds amt. Af amtets St0rti11gSmæ11d er repræsentanten for indeværende stortingsperiode, kirkesanger Ha1lvor Arneson EHestad Berg, fra Gol. Han er født i Valdres. “ Topografi. Den bebyggede del af Gol hovedsogn har form omtrent som de gamle saakaldte trefligede —smykker. Midtpunktet af dalen ligger lidt øst for Hesla bro. Herfra gaar der en arm sydover til græn- sen af Nes, en vestover til grænsen af Torpe og en nordover langs Hemsil til grænsen af Hemsedal. Den del af Gol, der ligger langs Hallingdalselven (den vestlige og sydlige arm) har omtrent samme natur som Torpe. Dalbunden er temmelig trang, men for det meste flad og godt opdyrket. Hist og her er den dog optaget af furemoer, medens bebyggelsen til gjengjæld paa sine steder gaar høit op over aaserne paa nord— og østsiden af dalen. Fjeldene langs dalen er høie og bratte, og skogen paa skrænterne er sterkt medtaget. Enkelte steder er naa1eskogen saa sterkt hugget, at løvskogen, der er kommet i stedet, optager næsten hele fjeldskraaningen. Selve Golsdalen udmerker sig ved sin sjelden frodige løvvegetation, navnlig er der talrige smukke hængebirke. Den nordlige del af Gol hovedsogn,’* der ligger langs Hemsil, har en anden karakter end den øvrige del af herredet. Her løber elven i sit nederste parti i en trang kløft i fos og stryk, tildels mellem steile k1ipper. Bebyggelsen gaar her paa begge sider af dalen høit opover fjeldsiderne, navnlig er den tæt nord for Gol kirke. Høiere oppe løber elven roligere; men dalen er fremdeles meget trang og næsten ganske fyldt med furemoer. Den sparsomme bebyggelse findes næsten udelukkende paa IlØîd61’ll6. Enkelte steder, navnlig paa østsiden, ligger gaardene næsten helt oppe paa fjeldet, skjult bag skogen. Man ser fra de fleste steder af dalen Skogshorn, Storehorn og Veslehorn i Hemsedal. Fjeldpartierne paa begge sider af Hemsils nedre løb er merkelige ved sin jevne overflade.— Tager man op ved Hesla bro og reiser over fjeldet til Tisleivand paa grænsen af Valdres, befinder man sig, naar man har naaet høiden, paa et ganske fladt af lyng, smaabirk og ener dækket terræn. Havde man ikke i syd Steinbjergene og Nystødlefjeld og mod nord Ørternhøiden, Storefjeld og andre koller, kunde man tro sig hensat paa de jydske heder. Naar man har passeret vandskillet, ser man overalt fra denne slette Jotunfjeldene mellem Bygdin og Gjendin. Ogsaa paa den modsatte side af dalen ovenfor Gol kirke er der ganske fladt, af smaavand oversaaet, og skogbart høifjeld. Høidef0rh0Ide11e. Man har næsten ingen paalidelige maal over høiderne for Gols vedkommende. For toppene paa begge sider ’ Hemsedal vil blive omtalt særskilt nedenfor.