Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/148

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hallingdals fogderi. ]39 LeVeVei. Af herredets mandlige befolkning er 671 optaget med jordbrug og fædrift Af disse er 504 selvstændige gaardbrugere, leilændinger og forpagtere. Af de øvrige er 20 husmænd. Af haandverkere og folk, beskjæftiget med smaaindustri, er der 10;3.. Af fæhand1ere er der 26 og af skræppekarle 5. Af godseiere, rentenister og kapitalister er.der lO og af fattiglemmer m. v. 14. Di8Se11tere. I Gol findes der ingen dissentere. Herredets samlede skyld udgjør 1 233,ve sky1dmark, fordelt paa 92 gaardsnummere og 974 parceller. Af parcellerne er: 86 under 10 øre, 534 mellem 10 — og I skyldmark, 305 — 1 skyldmark — 5 —- 39 — 5 — — 10 —- ]O over 10 — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jorbrugere, faar man som middelskyld for jordbrugene 2,—1s skyldmark. Da skyldmarkens gjennemsnitlige salgsværdi er 1 944 kr., skulde gjennemsnitsværdien af brugene i Gol være paa det nærmeste 48OO kr. eller med fradrag for de mindste smaaparceller og brug, der maatte eies af udenbygdsboende, noget over 45O0 kr. F0rmI1e11 udgjorde i 189O pr. individ 663 kr. og indtægten 122 kr. Folkemængdens bevægelse F01kemængde11 udgjorde ifølge professor Aschehougs beregninger i Gol og Nes tilsammen i 1665 1460 indb. og i 1769 4624 indb. Antager man, at forholdet mellem indbyggerantallet i Nes og Gol dengang var som nu, skulde dette give for Go1: I 1665 omtrent .... 750 indb. — 1769 — .... 2350 — — 180l var indbyggerantal1et 2485 — l825 — 3l6O — 1845 — 4l2O — ]865 —— 4l62 — l875 — 42l9 — l890 — 3883 Indbyggerantallet er gaaet stadig frem lige til 1875. I de sidste 15 aar er det her som i de fleste andre af vore dale gaaet tilbage. Fabrik— Og grI1bedrift findes ikke i herredet. Der findes heller ikke meierier eller ysterier. Derimod findes der Skifer- brud ved Tromselven nær Hemsedal kirke. Skiferen skal dog være mindre god.