Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/147

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I 38 Buskeruds amt. Af det te1nmelig.betydelige antal fund fra den yngre jernalder bestaar dog, ligesom i Hol, en stor del — omtrent en tredjepart —— af pile, tildels fundne paa fjeldet, altsaa snarere minder om jagten end om fast bebyggelse. Der er dog ogsaa et ikke ringe antal af andre fund ikke alene fra den yngre, men ogsaa fra den ældre jernalder. Mange af disse sager er fundet i røser eller gravhauge af sten. Bebyggelsen kan neppe have været saa ganske ubetydelig i dette herred i den forhistoriske tid. Man har i en røs i Aal fundet Stykker-ne af en sten med forsiringer. Denne er dog ikke fra den l1edenske, men fra den tid- ligste kristne tid. Stenen er merkelig, fordi den er fra Ringerike og altsaa viser, at man allerede i hin fjerne tid gjorde sig den møie paa de vanskelig fremkommelige rideveie at transportere stene lang- veis fra for at faa smukke mindesmerker over de afdøde. Der findes ogsaa paa andre kanter af landet runestene, der paa grund af sten- artens beskaffenhed maa være kommet fra Ringerike. — Gol herred. Gol preStegjeld, der er fraskilt Nes, oprettedes ved kgl. res. af 17de december l836. StørreISe Og i11dbyggera11taI. Go1 ligger nord for Nes og øst og nord for Aal. Det udgjør 1 359,72 km.2 med 3 883 indbyggere, hvilket giver henved 3 mennesker pr. km.2. I11ddeIing. Gol udgjør 1 prestegje1d og er delt i 2 sogne, Gol sogn med 2384 indb. og Hemsedal sogn med 1499 indb. Det udgjør l lensmaudsdistrikt. ɔ F0rdelingen af dyrket jord m. v. Af “ herredets flade- indhold — 1359,v2 k-m.2 — er 19ɔ9 km.2 eller 1,4 pct. ager og eng, 260 k1n.9 eller 19,1 pct. skog og 108O,1 km.2 eller 79,å pct. snaufjeld, vande, niyrer, udmark osv. — J ordbunden er sandblandet muldjord og meget frugtbar, men stenet Hovedsognet har tilstrækkelig korn til behovet og undertiden overskud, men ikke Hemsedal, hvor kornet stadig fryser. Matriku- 1eringskommissionen af 1866 har som en staaende bemerkning ved næsten alle brug i Hemsedal og de nærmest tilgrænsende dele af Gol: Frostlændt, korn og poteter bliver sjelden modne. Bei- terne skal være udmerkede. Skogen er sterkt medtaget. I hovedsognet er der nok til behovet, i Hemsedal er der fbr lidet. Hemsedal har ogsaa forhen været en Skogfattig bygd. wiel betegner i midten af forrige aarhundred Hemsedal som en bygd, hvori der ikke findes skog.