Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/111

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 O 2 Bnskeruds amt. Til sølvverket hører ogsaa Kiesgruben. Den ligger vest for Hedenstad kirke mellem Kobberbergelven og Dalelven. Fra denne grube faar sølvverket den svovlkis, der er nødvendig til ndvinding af sølvet. Der vindes sammen med svovlkisen ogsaa en del kobber- ma1m, hvoraf udvindes en smule kobber. Arbeidsstyrken har i de sidste aar udgjort lidt over 40O mand. Af disse arbeidede i forrige aar 375 ved gruberne og stollerne, 29 ved pukverke1ne og 22 ved smeltehytten. l De grnber, der siden 1815 har været i drift, er væsentlig Kongens og Armen grube, Gottes Hiilfe in der Noth, hvis lensning for vand paabegyndtes i I836, og Hans Sachsen grnbe, hvis lens- ning paabegyndtes i 1865, samtlige beliggende paa Overberget. Der er dog ogsaa ved siden af disse ide sidste aar paabegyndt drift af enkelte andre ældre grnber, men hidtil med lidet eller intet udbytte. Den sølvmængde, som er produceret ved Kongsberg sølvverk fra dets anlæg I623 til juli 1892 udgjør paa det nærmeste 890 OOO kg. fint sølv. Hei-af er produceret omtrent 560 OOO kg. fra 1623 til 1805, henved 1000O kg. fra l805 til 18I5, da verket væsentlig dreves for privat regning, og vel 320 OOO kg. fra 1816 til l892. Det udbytte, som de forskjellige gruber har givet, er dog meget forskjelligt. Den største sølvmængde er vundet i Kongens og Armen grube, der bar leveret over 3OO ooo* kg. sølv eller mere end Ve af hele verkets prodnktion fra dets begyndelse til nu. Af denne sø1vmæugde er 17000 kg. udvundet før 1805 og resten, omtrent 283 OOO kg., efter l8l5, da verket blev gjenoptaget Gottes Hülfe in der Noth har leveret 9000O kg. Af denne sølvmængde er 62000 kg. udvundet før l805 og resten, 28 OOO kg., efter l815. Hans Sachsen grube har leveret 25 OOO kg., hvoraf 16000 kg. før l805 og resten, 9000 kg., efter 18l5. Disse gruber ligger paa 0verberget. Samuels og Hedvigs grube paa Underberget har leveret 26218 kg. før l805. Efter 1815 har den ikke været dreVet. ** De sølvmængder, der er fundet i gruber udenfor Under— og Overberget, er forholdsvis smaa. Størst udbytte blandt disse har man faaet af Anne Sofies grube i den nordøstligste del af feltet, hvor der blev udvundet 7909 kg. sølv, alt før 1805, og af Ny Gottes Segen no. 3 og 6 i Vinorenfjeldet i den nordvestlige del af feltet, hvor der indtil 1805 blev udvundet 7333 kg. Under den private drift af disse sidste gruber i dette aarhundred er der ikke udvundet mere end et par tusend kg. Tager man hensyn til den midlere produktion, udgjør denne for Kongens og Armen grube gjennemsnitlig 1684 kg. pr. aar. Hei-af C Man har ikke fuldstændige opgaver fra tiden før 1700. Paa grund heraf og naar hensyn tages til, at Kongens grube er den ældste grube, tør man dog antage, at produktionen i virkeligheden er noget større. “ Dens gjenoptagelse paabegyndtes for 5 a 6 aar siden; men den er endnu ikke 1enset for vand, og driften følgelig ikke paabegyndt.