Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/112

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Kongsberg by og sø1vverk. 103 kommer 160 kg. aarlig paa tidsrummet før 1805, 3800 kg. paa tidsrummet efter 1815. For Gottes Hiilfe in der Noth udgjør den 543 kg. pr. aar, hvoraf 532 kg. pr. aar paa tidsrun1met før ]805, 565 kg. paa tidsrummet efter 1815 (fra 1844 til 1892). For Samuels grube udgjør den 219 kg. pr. aar. For Hans Sachsen .grube udgjør den 193 kg. pr. aar. Heraf falder 146 kg. pr. aar paa tidsrummet før 1805 og 484 kg. paa tidsrummet efter I815 -(fra 18v4 til 1892). G g Skal man beregne, hvad det Kongsberg’ske Verks sølVproduktion -udgjør, omsat i præget mynt, kan man som udgangspunkt tage be- stemmelsen om, at der af l mark fint sølv skulde udmyntes 9ÍZ2 spd., d. v. s. af 1 kg. 152 kr. Produktionen skulde efter dette i tidsrummet fra 1623 til 1805 have svaret til en myntmængde af omtrent 851Z2 millioner kr., fra 1806 til 18l5 til 1V2 millioner kr. og fra 1815 til 1892 til henved 49 millioner kr. Altsaa skulde man af det paa Kongsberg sølvverk i tidens løb udvundne sølv kunne have udmyntet omtrent 136 milli- oner kr. At faa denne sølvværdi op af jorden har imidlertid krævet enorme udgifter. At beregne nettoudbyttet af driften i pengeværdi bliver dog under de forandringer, som sølVværdien er undergaaet i tidernes løb, omtrent ugjørligt. I forrige aarhundred myntede man fra 9 til 13Vs rdlr. af en mark fint sølv, og professor Helland gaari sin beregning ud fra, at en rdlr. i forrige aarhundred omtrent svarede til en Spdlr. nu. Lægger man denne forudsætning til gi-und, skulde det hele nettoudbytte af Kongsberg gruber fra 1623 til 1892 eller i et tidsrum af 270 raar knapt udgjøre 10 millioner kr. Udbyttet har dog været meget forskjelligt i de forskjellige perioder. Fra tidsrummet 1623 til 1755 skal overskuddet efter professor Hellands paa Thaarups og Krafts statistik byggede beregninger have udgjort henved 3 millioner kr. “ Fra 1755 til 1805 skal verket derimod have tabt henved 159Z1 millioner kr., hvilket altsaa giver et nettotab af mellem 12 og l3 millioner kr. “ “ Fra 1816, * da verket blev gjenoptaget for den norske Stats regning, til 1829 udgjorde tabet noget over l9Z4 millioner kr. Fra 1830 til juli 1888 har overskuddet udgjort paa det nær- meste 24îZ2 millioner kr. Fra juli 1888 til juli I893 endelig har verket været drevet med et tab af omtrent IZ4 million kr. I de“sidste 5 aar er dog medgaaet omtrent Ve million kr. til udvidelse. Tages ikke hensyn hertil, vilde der ogsaa i denne sidste periode have været en del udbytte. C

— —

’ Her og i det følgende tages intet hensyn til den væsentlig private og høist ubetydelige offentlige drift i tiaaret fra 1806 til 1815.