Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/110

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

o Kongsberg by og sølvverk. 101 Foruden det gedigne sølv, som i almindelighed kun indeholder spor af guld, har man undtagelsesvis fundet et særskilt mineral, gyldisk sølv. “ Guldgehalten iWdette kan undertiden være meget betydelig. Saaledes blev der i 1697 i gruben Beständige Liebe i Underberget af 1 kg. gyldisk sølv udvundet 17 lod guld og 15 lod sølv. Guld- gehalten var altsaa større end sølvgehalten. I Braunschweigs grube i Underberget blev der fundet guld, hvoraf sloges dukater med paaskriften: «Aus NorWegen kommt Gold». Paa Vinoren fandt man i 1768 erts, hvoraf omtrent Ve var guld og Ve sølv. “ f Gruberne er paa lange strækninger forbundet med stoller, og der gaar ’tvergange ind paa alle kanter. At orientere sig i gruberne er et vidtløftigt arbeide. Enkelte af Stollerne har en betydelig længde. Dette gjælder navnlig de store hovedstoller, Underbergets stoll og Overbergets to stoller. Gruberne hænger paa disse stoller som perler paa en snor. Underbergets stoll har en længde af paa det nærmeste 3 35O m., og Kristian den 7des stoll kaldet, paa Over-berget, deri de senere aar er forlænget til Hans Sachsen grube, har nu naaet en længde af 4 600 m. Den er dog kort, sammenlignet med Stollerne ved enkelte tyske bjergverker, en stoll i HarZen har saaledes en længde af indtil 17000 m. eller over l1Zs norsk mil. Til sammenligning kan anføres, at GravehalstunnelIen skal blive 4215 m.f . Paa 0verberget gaar der i lange strækninger to stoller, den ene over den anden. “ Udrasninger hører til sjeldenheder i de Kongsberg’ske gruber. Dog hændte det i 1787 i Juels grube i Underberget at en stor klippemasse løsnede og styrtede ned igjennem grubeaabningen, indtil den satte sig fast. En mand blev dræbt ved leiligheden. Luften blev presset saa voldsomt ind gjennem Underbergstollen, at bordene paa bunden af sto1len i en lang Strækning blev opbrudt. Til gruberne hører en række af damme, der skaffer vand til driften. Hele smaadale er inddæmmede, og der er paa denne maade dannet en mængde kunstige sjøer paa bjerget. Vandet ledes hen til gruberne gjennem minerede og opmurede render. Dammene er over- ordentlig solid byggede.* «Det er», efter hvad direktør Baumann udtalte i en forestilling til stortinget af 1821, «et arbeide for evigheden, hvis lige ikke findes ved noget bjergverk i Europa.» Selv om denne udtaleIse er for sterk, er det i hver fald et stortartet verk. J

ỳ-

C Enkelte af disse render heder Soldatergravene, da de blev byggede ved hjælp af soldater, som laa i garnison. De fortjener sit navn i en dobbelt betydning af ordet. De soldater, som blev anvendt til arbeidet og som levede under yderst ugunstige forhold under den kolde aarstid, døde nemlig i stort anta1.