Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 2.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

LANGESUND l‘ADESTED. 2 19 Bolette ()ou(b“io skjænkede ved testament af 7de august 1846 15O0 spd. saaledes at: renten af 1000 spd. «skulde udbetales til 2 kristelige, agtværdige trængende enker, som have lyst der- for at undervise 4 à 6 trængende i Langesund hjemmehørende bør-n; renten af 250 spd. anvendes til klæder for de ovennævnte kvindelige elever; renten af 25O spd. anvendes til aarlig beløn- ning for de lærvilligste, skikkeligste og mest velartede drengebørn i og udenfor skolen i Langesund.» Jomfru ChV*istine Mav“ie IVright skjænkede ved gavebrev af 14de december 1854 5O0 spd., hvoraf renterne skulde tildeles «de mest nødtørftige i Langesund», enten som fødemidler, klædningsstykker eller penge. Skibsreder Ole Olsm Co(Ëk og hustru .–lbrahamin(–, født Pharo, skjænkede ved testamente af 22de november 1867 12000 kr. Renterne blive at uddele i portioner paa 25–10O kr. til værdige ti-ængende ældre sjømænd, hjemmehørende i Langesund, eller enker og børn efter saadanne. P. A. Chr12stensen, Barj“ods legat for trængende sjofolk er stort 6000 kr., staar under kontrol af Langesunds kommunestyre og bestyres af en komite. Renterne skal tilfalde trængende sjøfolk bosatte i Langesund eller den del af Bamle, der grændser til Barfod, og uddeles paa testators fødselsdag den 21de januar-. I Langesunds brændevinssamlag bevilgedes af over- skuddet for 1898 kr. 1908.90 saaledes: Til Langesunds kommunebibliothek . . kr. 200.00 - den private sygepleie ...... . » 200.00 - Langesunds musikkorps ......... » 50.00 - populærvidenskabe1ige foredrag ved Langesunds arbeiderforening ........... » l 50.00 - Langesunds afholdsforening. . 1) 25.00 - kommuneloka1ets montering ....... » 700.00 - Langesunds forskjønnelse ........ » lO0.00 - supplering af fysikalske apparater, turnsko samt anskaffelse af botaniske plancher ved Langesunds folkeskole .............. » l 50.00 - en eventuel plantedag ved folkeskolen . . . » 50.00 - oparbeidelse af Sundby-Langesundsveien. . » 283.90 0msætningen har i de sidste 7 aar været: Litr. brændev1n. Fl. el. 1892 ....... 7 445 6 01O 1893 . . 8 596 7 477 1894 . . 6 871 5 750