Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEOLOGI. 45 efter planter og dyr iagttagne, enten nu jorden endnu ikke var opholdssted for levende væsener, eller alle spor af disse er for- svundne ved de betydelige forandringer, som lagene har under- gaaet. I en mægtig lagrække, som i Bratsberg amt hviler paa grund.fjeldet og gammel granit, findes derimod forsteninger paa mange steder i mængde Det er de lag, som tilhører blød- dyrenes tidsalder, og som man har givet navnet de siluriske lag eller §;§lur(ornzatioPn-gn. Den nederste del af denne udskilles ofte under navn af den kambriske formation. Den siluriske forma- tion med den kambriske deles atter i etager, man regner i alt 8, og over denne følger en sand-sten, som er betegnet med etage 9, og i hvilken ingen forsteninger er fundne, men som efter sin beliggenhed antages at tilhøre den devoniske formation. åergarterne i denne silurformation et dels 1erskifere, dels kalkholdjge skifere ielTer*íiCîergéIs“k1“fere, dels kalkstene, undertiden forvand1et til marmor, endelig alunskifere og lerskifere med sort streg, ogsaa kalksandsten forekommer, og nederst i formationen ogsaa sandsten. Efter de i disse lag indeholdte forsteninger har nu geologerne givet etagerne med deres underafdelinger forskjellige navne. De vigtigste hovedafdelinger i den her omhandlede lag- række er de kambr1L9ke la-g, de unde-rsiluriske, de oversiluriske og devom2Ske; over det hele ligger i denne egn en eruptiv bergart, augitporfyrit, der har flydt over de øverste lag og har lagt sig over dem som et dække. En landstrækning fra Langesund mod n.n.v. indtil ca. 12 km. nordnordvestlig for Skien er bygget af de heromhandlede lag og bergarter. Denne landstrækning er tildels paa grund af sin geologisko bygning i flere henseender udmærket fremfor det omgivende land. Det jordsmon, som dannes ved de herværende bergarters forvitring, er frugtbart, og det udyrkede land har en frodig løvvegetation. Efter disse lag er SkiensfÍjorden eroderet, og Skienselven har i sin nedre del fra Skien til Porsgrund udarbeidet sit leie efter disse lag-. Af amtets seks byer er de fem Skien, Porsgrund, Brevik, Stathe1le og Langesund anlagt paa lag, tilhørende silur- formationen, og denne siluriske landstrækning er amtets bedst befolkede del. Det heromhand1,ede bælte af siluriske bergarter har en længde af ca. 4O km. fra Langesund til foden af Mofjeld i Gjerpen; og det danner det faste land i dele af Bamle, Eidanger, Solum og Gjerpen herreder. Si1urformationen med den devoniske formation og augitpor- fyriten er paa strækningen Langesund til nordnordvest1ig for Skien saaledes begrændset: Mod vest ved en linje fra Rogn- i . . , F a J