Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/564

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1(om1UNA1. HUsHo1.1)N11vG. 551 Til dækkelse af amtskommunens udgifter i disse aar er paa amtets matrikulskyld for hvert af aarene udlignet kr. 2.90, 2.75, 2.75, 2.60 og 2.50 pr. –skyldmark. I 1892, 1891, 1890 og 1889 var for hvert af aarene udlignet kr. 2.50 pr. sky1dmark. I 1885 var udlignet kr. 6.00 pr. skylddaler, hvilket svarer til omtrent kr. 2.80 pr. skyldmark paa amtets nuværende matri- kulskyld. Fra 1885 af er i Bratsberg amt endel af amtsskatten ud- lignet paa herredeme efter lov af 15de april 1882 § 7. Amtets la-anegjæld er ved udgangen af 1897 angivet til kr. 183 500. Som amtskommunens formue paa samme tid opføres: fæng- se1sbygninger for kr. 40 200, sygehuse for kr. 50 000 og land- brugsskolegaarden for kr. 110 O00, tilsammen kr. 2O0 200, samt aktier for indbetalte jernbanebidrag kr. 12O 0O0. Løvenskiold beretter: «Man finder i et kort Overslag over alt Rigets Indtægt og Udgivt, som er tilsammendragen den 24de Dec. 1602: At da indrentede Bradsbierg Jordebog til Kong Christian den 4de aar- lig 48l1l2 Daler, og Giemsøe-Closter Jordebog aarlig til Kongen 503 Daler, og Thune Skibrede aarlig 282 Daler. I Lehnet var da 6 Saver, og i Thune Skibrede 2 Saver.» Bratsberg amt eier et legat: Amtmand Aalls legat stort kr. 5476.23. Renterne skulde i 10 aar fra 1877 ti1lægges kapita1en, men senere anvendes til understøttelse for ubemidlede unge mennesker af Bratsberg amt, som maatte besidde særegne anlæg for uddannelse i haandværk, kunst eller videnskab. Legatets rente ud orde i 1899 ca. 45O kr. aarlig. Herredernes kontante indtægter og udgifler for aarene 1891–- 1895 viser tabellen paa side 552. I 1895, 1896 og 1897 udgjorde skatteydernes antal 19060, 18848 og 19333, den antagne jbrm-ue 72097087 kr., 72343347 kr. og 73450834 kr., den antagne indtægt 10983273 kr., 11134013 kr. og 11 524 060 kr., den skatbare indtægt 5033 079 kr., 5148605 kr. og 5304 925 kr. Den ud1ignede herredsskat (amtsskatten paa matrikulskylden og skolekredsenes udredsler ikke heri medregnet) er for den del deraf, som er udlignet paa formue og indtægt i 1894, 1895 og 1896, udlignet gjennemsnitlig med kr. 1.75, kr. 1.79, kr. 1.78 og kr. 1.86 pr. 1000 kr.s formue og med kr. 7.77, kr. 7.80, kr. 7.73 og kr. 7.62 pr. 100 kr.s indtægt. Efter formues-, indtægts- og skatteforholdene i 1893 og efter folkemængden i 1891 var den antagne formue pr. ind-