Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/545

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

532 BHATsBERG Au-r. Gravnings- og mineringsarbeiderne ved Løveid blev begyndt i 1855. Den ekstraordinært høie flom sommeren 1860 anrettede megen skade paa kanalarbeideme. Den nederste lavt1iggende skjærm og den nedre del af den ovenforliggende skjærm ved Damfos blev udrevet. Damfos reves ud, og en del af K1ostersagenes bolværk mod Damfos blev beskadjget. n To tredjedele af Damfosbroen med det ene brokar bort- skylledes. Fjærnelsen af den nedre del af skjærmen i Damfos bevirkede, at strømmen fra fossen gik tvers over Skiens havn til Sandviken, hvor et skibsværft for en del blev bortskyllet. I Løveid foranledigede flommen ingen anden skade, end at arbeidet blev forsinket, da alle transportbaner laa under vand. I 18ö1 kunde kanalen, efter at sprængningen i Løveid var fuldført og de derværende sluseporte saavidt færdige, benyttes af baade og flaader af indtil 3IZs fods dybgaaende. Norsjø-Skienskanalen har kostet: StatStilskud .......... . kr. 52’7 026 Distriktsbidrag .......... . » 359 727 Laan af Kongsberg sølvværks driftsfond . » 48 00O Omkostninger ved arbeidets afslutning . . . kr. 934 753 Da endel af disse udgifter medgik til at for- bedre strømforho1dene i Skiens havn, blev anlægskontoen i 1862, da kanalen over- leveredes til driften, opført med .... kr. 92O OO0 Senere er anlæggene fu1dkommengjort og for- skjønnet. Der er anlagt boliger og brygger af overskuddet af driften, og hertil blev anvendt indtil l882 ........ » 174 745 Kapitalkonto i 1882 . . . kr. 1094 745 Trafiken gjennem Skien-Norsjø-kana1en er anført paa side 533. Opgave over trafiken i 1898 er detaileret gjengivet tidligere under afsnittet: Handel (Side 363). Vandstanden i Hjellevatn før kanaliseringen er tidligere omta1t. – Vandet i Skienselven løb før kanaliseringen, under en vand- stand paa indtil 9 fod over nulpunktet, i 61Z2 maaned kun gjen- nem KlosterfoSsen.