Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/530

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATlONSMIDLER. 517 ca. 7O0 km. er kun halvparten omlagt til chaussée, medens den anden halvpart er af ældre bygningsmaade med stærk stigning og daarligt veidække, saa transportevnen ikke er stor. Ved oparbeide1sen af veinettet i 185O til 60 gjaldt det hur- tig at skaffe kjørbar veiforbindeIse inden det hele amt. Inden Bratsberg amt er veivedligeholdet mange1fuldt i de herreder, hvor det ud.føres ved pligtarbeide, og flere chauséers transportevne er forringet paa grund af mangelfuldt vedligehold. Vedligeholdet er i de herreder, hvor veivogtersystemet er indført, bedre, og l5 af amtets 25 herreder har indført veivogter- systemet Senere aars amtsthing har sat som betinge1se for distrikts- bidrag, at nybyggede chausséer skal vedligeholdes ved veivogter. De offentlige veie i dette amt blev klassificerede ved kgl. resolution af 3die Oktober 1826. ’ I 1835 var paa det nærmeste fuldført et for amtets regning iværksat betydeligt veianlæg til Kragerø, hvorhen der tidligere ikke havde ført nogen landeveisforbindelse. Veinettets udviklingi Bratsberg amt sees af disse tal:

A m. Hovedvei. Bygdevei. Sum. Gjennemsnit11g M “ p Længde. Længde. p Længde. tiIvækst pr. aar-. Km Km. Km. Km. 184O 498 44–5 943 – 1850 568 406 974 3.1 1860 540 594 1134 16.0 1870 600 800 1400 26.6 1880 6ö0 932i 1582 18.2 1890 627 1017 1644 (3.2 1895 707 1072 1779 27.0 Den gjennemsnitlige tilvækst i disse 55 aar 15.2 km. Amtet havde i 1895: 11.7 km. vei pr. 1OO km.2 25.6 –»– 1000 indbyggere. 60.6 –»– 1000 skyldmark. “ Af statsbidrag til veivæsenet har Bratsberg amt indtil 3Ote juni 1896 erholdt kr. 3103651.87, hvilket udgjør kr. 44.62 pr. indbygger og kr. 105.63 pr. skyldmark. Veien til Hitterdal over «Meheia» fra Kongsberg blev færdig ca. 1843, veien fra Kongsberg over Gransherred til Hovin og Tinn ca. 1890. Veianlæg af betydning for trafiken i amtet er strækningerne: Brunkeberg-Hauke1i (færdig-J–§3;4å), Kongsberg-–Hitterdal (færdig