Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/459

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-l:46 BRATSBERG AMT. berg kirke. Har skrevet flere sange og viser baade paa telemaal og det almindelige skriftsprog. SIg7(’Y2(Z I–Iougeland, der levede den sidste halvdel af det attende og den første fjerdedel af det nittende aarhundrede, og som tillige var en udmærket loftsbygger og træskjærer, skrev ogsaa gode sange og viser, men alle er nu vistnok tabte I Seljord: I–I(1lZe-av-d GZml(1ik.S“on Lie, født 1760, Gunleik Aases farbroder, i lang tid lensmand i Se1jord, døde paa gaarden Igletveit paa Maneimstranden 1825 og var i sin tid en yndet (ligter; enkelte af hans sange levede endnu paa folketunge i 6O–-7O–aarene. T(l)Z).(’í V“iml.s-i?aal, fra bygden Langelim i Aamotsda1, levede omtrent samtidig med den foregaaende Han skrev mange digte, mest paa Skriftsproget, hvoraf adskillige er bevarede og enkelte trykte i blade og som løse viSer; ikke faa er paa Seljords- maalet. I–IøZj(‘ G(l(lIlgf’ fra Seljordstranden, ikke langt fra Telnes, var adskillig yngre end si(lstnævnte og døde omkring 188O. Han skrev enkelte viser, som endnu synges af folket i bygderne der- omkring Mest bekjendt er hans digt om Hølje Dale, som ifølge sagnet blev indtaget i Gagnaas ved Garvik og senere slap ud igjen gjennem Jelstad-hulen. Han stod i venskabsforbindelse med M. B. Landstad, der hjalp ham; han var alle dage krøbling, men ernærede Sig som flink træskjærer. Jørǫmd Telnes, født 1845, i 1862 seminariet fra KviteSeid lærerskole, var et par aars tid lærer i sin hjembygd, opholdt sig saa et halvt aar paa Holt seminarium og var senere 3 maaneder paa Vonheim folkehøiskole i Gausdal. Sin meste tid levede han som gaardbruger, sme(l, snedker, maler, træskjærer og digter paa sin fædrenegaard Telnes ved Seljordsvatn, lidt ovenfor Ulveneset. Han var medlem af skolekommissionen og herredsstyret, i 6 aar ordfører, senere forlige]seskommissær og formand i skolestyret til sin død l892. Efter Vinjes eksempel holdt han gjentagne gange vittige og dygtige taler paa «Fesjaa» i Seljord, optraadte af og til paa folkemøder, skrev mange sange i forskjellige blade og har udgivet følgende skrifter: «Sterkenils», «R–upe-Ber», «Kvæe“– af Jørund og Sigurd Telnes, «Guro Heddelid», «Vetle Vene- l10I1g)Þ og V–Netar». Han digtede med stor lethed, og hans vers er i regelen letflydende og gode; han var en begavet folkedigter. Sigurd Telnes, født 1846, bonde paa gaarden Nes ved Sel- jordsvatn, den foregaaendes broder, boede tidligere i en række af aar paa Sundbø i Fla-tdal. Han er en ligesaa begavet digter som broderen, men mere forsigtig og kritisk og har derfor kun offentliggjort lidet. En flerhed af gode digte og viser