Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/403

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

39O BllATSl3ERG Axæ1T. For den hele periode 1866–95 bliver det aarlige gjennem- snit 2609 fødte og 1487 døde, hvad der giver et gjennemsnitlig aarligt overskud af fødte stort 1122. Den midlere folkemængde i amtet i samme aarrække er 85 880, og det aarlige antal af fødte og døde pr. 1O 0O0 indvaanere er saaledes 304 fødte og 173 døde, medens der for det hele rige er 312 fødte og 174 døde pr. 1000O indbyggere I forhold til folketallet havde saaledes amtet i dette 3O–aarige tidsrum et noget mindre antal fødte og omtrent ligesaa mange døde som i riget overhovedet, og overskuddet af fødte over døde bliver saa- ledes forholdsvis noget mindre i Bratsberg amt end i landets øvrige egne i dette tidsrum nemlig l31 mod 138. Af de levende fødte børn var antallet af de uægte .fl)(Zt(9 i aar- ligt gjennemsnit l866–70 123, i l871–75 124, i 1876–8O 123, i 1881–85 l28, i 1886–9O 129, i 1891–95 11O. Middeltallet for de 3O aar bliver 123, hvilket svarer til 4.71 procent af samt- lige levende fødte, medens gjennemsnitsforholdet for det hele land er 8.23 procent; altsaa er der i amtet forholdsvis ikke mere end vel halvt saamange uægte fødte, som i riget almindeligi det samme tidsrum. Sammenholder man antallet af de uægte fødte med antallet af ugifte kvinder i alderen 15–45 aar, blir det paa hvert tusinde kvinder i riget overhovedet omtrent 21, i Bratsberg amt der- imod 11.5 uægte fødsler paa 1000 ugifte kvinder. I landdistrik- terne 11.4, i bydistrikterne 11.(i uægte fødsler paa 1000 ugifte kvinden Fogderivis stiller forho1det sig omtrent saaledes: i Bamle fogderi 11.17, i Nedre Telemarken 12.50, i Øvre Telemarken 1O.23 uægte fødsler paa 1000 ugifte kvinder. UdVa11d1“i11ge11. Den første nordmand, der udvandrede til Amerika, og som paa en maade kan siges at have givet stødet til udvandringen, skal have været en vis Eleng Person fra Sta- vanger amt, der i aaret 1821 reiste over til Amerika. Op- muntret ved de glimrende beskrivelser, han gav af Amerika, drog i aaret 1825 et selskab paa 53 personer – ogsaa for størstedelen fra Stavanger og Omegn – over Atlanterhavet I de derpaa følgende ti aar udvandrede kun ganske enkelte; den regelmæssige aarlige udvandring begynder først med 183ö. da endel familier fra Ryfylke og Telemarken drog afsted. Alle- rede i 1837 udvandrede 56 tinndøler til Amerika over Skien. Antallet af de udvandrede fra riget i de ti aar l836–45 var 6200; heraf var 280O fra Bratsberg amt. Af de 32 27O personer, som udvandrede i tiaaret 1846–55, var 570O fra Bratsberg amt, og af de 39 250 personer, som