Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/384

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HANI)EI‘ OG SKIBSFART. 371 som byggede en del barkskibe paa tomterne mellem kanalen og Damfos, og fartøier indkjøbtes fra 11dlandet. Fra tidlig i 40–aarene til begyndelsen af 7O–aarene anvendtes ikke saa faa fartøier til befordring af emigranter. I den første tid landsattes de i Havre, hvorfra de fortsatte reisen med ame- rikanske paketbaade. Senere gik skibene med jern og emigranter til New York. I 5O–aarene begyndte de at gaa til Quebek og tage tømmer som returlast. Denne fart dreves navnlig fra Porsgrund. I femaaret 1856–-60 byggedes i Bratsberg amts 6 byer 29 fartøier paa tilsammen ca. 6000 ton, deraf 2 i Skien, ]3 iPors- gru11d, 9 i Brevik, 1 i Stathelle, 1 i Langesund og 3 i Kragerø. Efterhaa-nden, som dampskibe anvendtes til fragtfart, aftog skibsbyggeriet og afsætninge11 paa skibsn1aterialier. I 1869–-70 blev skibsbyggeriet ikke drevet synderlig stærkt, mens der i fore- gaaende aar var adskillig skibsbygning. Det viste sig vanskeligt at faa solgt nybyggede fartøier, og skibsbyggeriet i H1ZttP)–dal standsede i 187O. De høie frag-tor i 1872 og 1873 bevirkede imidlertid en stærk forøgelse af skibsbygningen i disse aar; men igjen viste sig tilbagegang omkring 1875 under de da indtraadte lave fra-gter. I 1875 byggedes 2l skibe i amtet af samlet drægtighed 8093 ton. I femaaret 188l-85 byggedes 27 fartøier med samlet drægtighed af 9000 ton. Udbyttet af skibsfarten gik i 1887 op, og i de følgende aar, fornemmelig l889, var udbyttet godt. Hyrerne steg adskilligt, for styrmænd op til 8O kr., for smerter og tømn1ermænd til 7O a 75 kr., for matroser regelmæs- sig til 5O kr., og for jungmænd til 3O a 35 kr. maanedlig. Paa grund af de gode fragter indkjøbtes adskillige uden- la11dske skibe, uden at disse kjøb alligevel har været tilstrække- lige til at opveie den nedgang i tonnagen, som ellers fandt sted. Seilskibenes tonnage giki 1886–-–9O lidt ned inden Bratsberg amt. Nybygning af seilskibe fandt næsten ikke sted i 1886–-90. Der byggedes nemlig kun i Kragerø i 1886 l fartøi paa 195 ton og i l89O l paa 605 ton foruden 1 fartøi i landdistrikteti 1887 paa 3O ton. I 1895 blev der bygget to seilskibe paa 406 ton i byerne, og i 1898 2 skibe paa 453 ton.