Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/369

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

356 1mATSB1–:1xo Aɔ1T. Flyn(lre, Antiovis, nedlagde Østers, Klipfisk med Rav og Rekling, støbte Lys og Talg, derfra faaeS og sye(le Skoe, Støvler og Tøfler, Hoser, Vanter, Trøyer og Pelser n1ed.n1eere; Talg og Smør fra Øvre Tellemarken beta-les gemenligen, naar ikke er dyr Tid, med 5, 6 a 7 RigSort og ellers med 2 Rdr. in 2 Rdr.:24 sk. Bis1nerpd. Rinsdyr som skudte her nedbringes 5 in 8 Rdr. Stykket; Ryper l2 a 18 sk. Stykket, levende Slængte-Qvæg sælges fra 6 til 20 Rdr. Stykket, ligesaa Faar fra 5 Rigsort til 2 Rdr. Stykket; Kramsfugle om Høsten a l sk. Stykket og fire for 3 sk., 2 for l sk. naar er en Mængde deraf.:–) Handel mellem Telemarken og Hardanger var ret livlig, saa- ledes beretter Il“’ille.– «EllerS have de l1er, især det øverste Annex, en artig Han- del med de saa kaldte Nordmænd fra Hardanger, som besøge dem i Husene. Til dem sælges al Slags Skind af vilde Dyr, Haar af Gieder, kaldet ]1’ag, brændt og ubrugeligt Kobber, ube- redt Bukkeskind og Hu(ler. Derimod kiøbte de igien Skoe, kal- det N()rdm(md-T(Bser, Tougverk af Lindebast, Humle, Tobak avlet i Hardanger, kaldet Nordmand-Bla, Blaalærret, Roefrø og en uendelig Mængde unge Heste, som Hardangerne selv have op- elsket.» Pram beretter i l802, at «i Røldal holdtes der 15de juli et heste- og kvægma1–ked, som for en stor del forsyner Telemarken, hvor der i de fleste bygder slet ingen heste avles, med det for- nødne antal heste; og hvor ogsaa en del kvæg til forhandling i Skien, Kongsberg, Drammen, Arendal, Risør, Kragerø opkjobes. Røldalen, herfra utilgjængelig undtagen i et par sommermaaneder, gjør da en stor Omsætning mellem Øst- og Vestlandet Hardangerne komme desuden over deres fjelde herud, og forsyne telemarkingerne med allehaande handelsvarer, hvorimod de opkjøbe disses fedevarer, uld, ski-ud og alt, hvad der i hande- len har værdi. Hardangerne heder her nordlændere og Hardan- ger Nordland. Disse nordlændere er bekjendte for redelighed og paalidelighed i høieste grad. Derimod kommer her og vestlæn- dinger, fra Ryfylke, men især fra .](P(7er(–n. Disse vestmanner- handlere staar ei i nær saa fordelagtigt rygte. Det de hyppigst bringe er strømper, hvoraf de indføre i kløvlæs, mange tusinde par, som de sælge for 24–-32 til 48 sk. parret, men ogsaa er disse strømper yderst slette.» Ved de større aarlige kvægudstillinger i Seljord og Sauland foregaar nu ikke ubetydelig kjøb og ’salg af kreaturer. Af firmaer omkring 1805 optegner Pram 25 i Skien og ka- rakteriserer dem som «rige, ve1havende eller vell1oldne». Paa grund af krigene standsede skibsfa1–ten en tid i den første del af det 19de aarhundrede “