Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/357

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

344 BBATSBEnG AM’l’. Om Øvre Telemarken heder det: 1“(Her er og ikkuns et Teig1værk i Hierdals Præstegie1d paa Gaarden Kleppens Grund.» Ti-æoOe. I Sande har der i sekstiaarene været i drift en træoljefabrik, som snart paa grund af konkurrancen med den bil- lige parafin- og jordolje fik vanskeligheder at kjæmpe med. Der var ogsaa en saada-n fabrik i gang i Gransherred, hvilken pro- ducerte træolje, tjære og beg foruden flere biprodukter. Prisen paa træolje gik imidlertid ned fra 20 til 1l skill. pr. liter, og fabrikerne stan(lsede. Sl(jæri11g af is kan 1na-aske omtales her under de indu- strielle anlæg. Isdamme er i kystherrederne bygget paa de fleste steder, hvor dette uden for stort besvær og uden for lang vei til fjordene har ladet sig gjøre. Isudførselen har stadig tiltaget og har ind- bragt amtet betydelige summer. Denne næringsvei har været af betydning især i de aar, da flere af de andre næringsveie har givet lidet udbytte Det meste arbeide med isen falder paa en tid, da der ellers er lidet at gjøre Indsætningen begynder straks efter nytaar, og før nytaar holdes isen ren for sne. Isen skjæres i maanederne fra januar til n1arts. Man pleier at pleie isen til et dyb af 45 cm.,og senere kiles den. Isen skjæres i firkantede stykker paa ca. 63 cm. (24 tommer), og der lastes ved hjælp af render. Tykkelsen varierer betydelig; men til ind- sætning skjæres den sjelden under 2l-26 cm. (8–1O tommer), men ofte over 52 cm. (20 tommer). Det almindeligste er 36–42 cm. (14–16 tommer). En del is skibes ofte lige fra dammene, men den største del indsættes og opbevares i dertil indrettede huse, store træhuse, fyldte med sagflis langs de dobbelte vægge og taget for at hindre smeltning. Isen udskibes udover sommeren. Undertiden 1agres isen i haug, og disse lagre maa skibes, før sommervarmen kommer; lagring i haug af større mængder is trykker priserne paa markedet. I milde vintre kan der ikke høstes is i de mellemeuropæiske 1ande, hvorhen isen eksporteres. Blir da behovet for is stort og priserne høie, saa kan det lønne sig at drive frem is fra tjern, der ligger i nogen afstand fra kysten. Den største del af isen sendes til Eng1and, – navnlig til fiskebyerne Grimsby og Ramsgate m. fl. Især til Grimsby gaar betydelige mængder. Den benyttes der væsentlig til at bevare den paa Doggerbank fangede fisk fersk. Isen knuses, og fisken bliver lagt lagvis med knust is i1nellem.