Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/325

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

31 2 BRA’l’SBERG Amt Biskop –Z ÂIí(’Z–S’())l siger i sine reiseoptegne1ser, at der tidligere skal have været laks i Seljordvatn. Lund beretter i sin beskrivelse af Øvre Telemarke11, (:at Elvene paa fla(le Strækninger i Øvre-Østre-Tellemarken have Perlemuslinger meget større, end de almindelige Sorter Søe-Mus- linger, som er bredere i Skallerne, der udvendig ere rødbrune. I nogle, men ikke i alle, findes digte-Perler, der gemeenlig dog ere smaa.» Efter Lm“(‘nsk“iol(l var der i hans tid perlemuslinger i Bolæ-ik- elven At angive det .s-aml(“(le “dbyft(– af jkn“.9ki?and.s;jiske1–1“et udenfor laksefiskeriet er neppe mulig-t; men der er saa mange indsjøer, at det ikke bliver helt ringe. Naar man tager i betragtning, at det samlede areal af a1ntets indsjøer er 104O km.2 og at et ud- bytte af 3O kg. fisk for hver k111.2 indSjo neppe kan ansees for høit anSlaaet –- nogle indsjøer giver meget mere, andre meget mindre, – saa skulde det samlede fiske af ørret, sik, tryte osv. i Bratsberg amt kunne anslaaeS til 30 0O0 kg. Bergværksdrift og sten-1brud. Mange slags ertser og værdifulde mineralier forekommer i Bratsberg amt, og ordnet bergværksdrift har været drevet i dette amt tidligere end noget andet sted i Norge, nemlig helt fra Kristian III’s tid; imidlertid har bergværksdriften ikke villet tage noget ret opsving i amtet trods de mange ertsforekomster og de talrige sjeldne, tildels værdifulde mineralier, som forekommer. Bergværksdrift har i amtet været ført paa kobber, selv og guld, nikkel, jern, thorit, apatit, feldspath, hvortil kommer bryd- ning af forskjellige stenarter, brynesten og veksten. Myrmalm har vistnok været anvendt til udvinding af jern allerede i middelalderen. Men den første begyndende bergværke- drift i amtet er ifra Fredrik I’s tid i 1524, og senere drev Kri- stian III i større stil bergværker i Telemarken med haab om et betydeligt udbytte, hvilket haab imidlertid skuffedes. Da denne bergværksdrift er den ældste i Norge, skal den her særskilt om- tales, medens de andre bergværker vil blive omtalte under de herreder, hvori de ligger. Efter Norske Rigs-Registranter bi11d 1 side 3 fik biskop Jfog(“)as af Hamar af Fredrik I brev af 14de juni 1524 paa „Samdsberg Kobberbjerg i Sellegaard (Se1jord) i Telemarken; frit og quit i