Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/320

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F1s1(ER1Bn. 307 bredder tilhører herredet, er de samme redskaber Som i Solum forbudt. Ved kongelig resolution af 20de juli 1895 er fastsat fiskeri- regler for Solum herred: 1. I september, Oktober og november maaneder skal alt fiskeri undtagen for aals vedkommende være forbudt. 2. Det skal til enhver tid være forbudt at bruge lyster eller stegle (line, rev), ligesaa bundne redskaber med mindre maske- vidde end 32 m.m. mellem knudeme, naar redskabet er vaadt. 3. I teiner og lignende indretninger af spiler, fletværk eller andet stivt materiale, skal der paa den mod strømmen vendende side være mindst 10 firkantede aabninger, hvis side er mindst 35 m.m. i firkant. Teinens bund maa ikke ligge dybere end bunden af det frie elveløb ved siden af fangstindretninge11. 4. Det er forbudt at benytte sig af afdæmning af elv som middel til fangst af fisk. 5. Fra isløsningen om vaaren til udgangen af juli Skal det være tilladt til fangst af abor at anvende kuper, ruser og lig- nende indretninger med mindre aabninger end anført under post 2 og 3 samt finmaskede saakaldte «støkgarn», (o: garn, hvori aboren jages ind.) 6. Foranførte regler skal ikke gjælde Norsjø eller Skiens- elvens hovedvasdrag, ei heller andre vande og elvestrækninger, der danner grændse mod naboherred, medmindre tilsvarende be- stemmelser gjøres gjældende ogsaa for vedkommende naboherred, men omfatter iøvrigt alle vande med elve og bække i Solum og Mælum sogne samt efternævnte vande med de i og fra samme løbende elve og bække samt deri værende vande og tjern i Kile- bygden, nemlig Bjorvatn med KaIstadvatn og Majer, Gislesjø og Kilevatn med Frønestjern. Efter beslutning af amtstl1inget i 1890 lagdes et jiskeud- kl(ekningsapparat ved Norsjø. I dette fiskeudklækningSapparat ved Norsjø er i aarene 1893, 1894 og 1895 nedlagt tilsammen følgende mængder rogn: ørret ca. 200 0O0, røie ca. 129 OOO, sik ca. 235 0O0 og laks ca. 64 O00. I 1894 og 1895 er uddelt ialt af yngel: ørret 69 000, røie 53000, sik 86 000 og laks 12000. Efterspørgselen efter yngel er meget stor, og en udvidelse af apparatet har derfor fundet sted. Ved Hollen i Ulefos er udklækket yngel l i 1894–95 . W ........ 15O OOO sik - – – . 36 00O røie - –- .... 24 0O0 ørret xîì§å1Z1§11c11 210 ooð