Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/318

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F1S1(EH1E1x. 305 Andre fiskerier . 419OO kr. 32160 kr. Laks og sjøørret . 15 54O » 12 46O » Hummer .... 13 28O » 10 98O » Østers . . . l6O » – » Tilsammen. . . 105 240 kr. 146 08O kr. Det større udbytte i femaaret 1891–95 skriver sig derf1–a, at der i aarene 1891 og 1893 er fisket mere sild end sædvanlig, nemlig i 1891 for 12l800 kr. og i 1893 for 1516O0 kr. De ovenfor angivne tal for udbyttet af fiskerierne er, som omtalt, for smaa. Fe1’8I(Va11dSfiSket. De i Bratsberg amt forekommende ferskvandsfiske er: ør-ret, Føie (salmo alpinus). sik, tryte (abor) (p(1r(–a ‘fl:1viat1“lis) og (1al. Derhos fiskes noget laks i Skiense1ven nedenfor Skien, men ogsaa lidt i elven ovenfor fossene i Skien. Ogsaa krøkla forekommer (cfr. pag. 291). Saavel fra Mo som fra Seljord omtales en ørret, som be- nævnes hakeørret, som ansees som et eget slag-s, og som siges at ligne 1aks. I Rauland og Vinje er fiskeriet af erret ikke uvigtigt og ei heller i heivandene i Nissedal, Fyresdal og Tinn. Uvigtigt er heller ikke 1isket af sik, som gyder og stimer i Oktober maaned i de store i11dsjøer, da den tages med not i tusindvis. C Det meste af den i amtet fang-ede fisk anvendes imidlertid til husbrug og kommer til nytte i den daglige husholdning. Hvad der føres videre til forbrug andetsteds, er lidet; fra Rauland sælges noget ørret, fornem]ig rakørret. Ørreten er den mest udbredte ferskvandsiisk. Ørreten fortæres dels fersk, dels saltes den, eller den til- virkes til rakeflsk, som almindelig benyttes paa gaardene i Øvre Telemarken. Wille angiver rakeflsk som et almindeligt nærings- middel i Seljord i forrige aarhundrede, og han fortæller, at den da tilberededes paa følgende maade: Den renses og saltes straks efter at den er fanget; den lægges saa ned «i et Kar med Laag over, hvor Valle af Suurmelk, som er meget stærkt saltet, heldes paa, indtil den staar en Finger- bred over Fisken; derpaa sættes den vel tildækket hen i 5 Uger, da den er færdig. Den kan staa hele Aaret rundt, naar Lagen kun skju1er den, og Karret holdes vel tilsluttet.» De redskaber, som sædvanligt-is anvendes, er garn og not (vad); videre lystres der; krog og oter anvendes, ligesom der an- vendes sloe. 20 – Bratshe1–g amt.