Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

300 „ BHATSBEll(i An1T. rigere, end de Zoologer, der tidligere kun havde undersøgt den med Skraber, havde antaget Former, som før var fundne i en- kelte ekSempla-rer, viste sig at forekomme i mængde. Især var dette tilfælde med Þ)–ræker-m), af hvilke flere arter (Z)(l“R(l(IZll.9 borealis, p(m(IaZ“s (mm1lfi(–m“nis, (Ír(mg()n aZlmamai) forekom i store mængder. I BrevikSfjorden, som staar i aaben forbindelse med Skagerak, er en rig dybvandsfauna, særlig optræder i mængde ræker, væ- sentlig p(m(Z((l“s bO?“()(Ilis‘, drammensræken eller breviksræken. Denne dybvandsræke var –tidligere kjendt fra det norske N ordhav gjennem nordhavsekspeditionen og fra Norges kyst i enkelte faa eksemplarer gjennem prof. Sars og ko11servator Storms skrabninger. I Drammensfjor(len var der desuden gjennem længere tidsrum fisket endel drammensræker. Talrige fandtes disse ræker i Breviksfjorden. Den 29de sep- tember 1898 erholdtes i et træk paa Ve time med trawl 24 liter, og den 5te Oktober fiskedes mellem Langesund og Brevik fra kl. 51Z2 morgen til 41Z2 aften i t-i træk 171 liter (ca. 85–90 kilo). Høsten l898 undersøgte dr. Hjort Breviksfjorden paa den maade, at en liden dampbaa(l sattes til hver dag at gjøre ca. 8 traw1træk paa en ganske liden del af fjorden, hvis areal bereg- nedes til ca. 4()0 maal. Dette fiskeri faldt saaledes ud, at der paa 36 fiskedage ialt fiske(les 104O kg. ræker, fra 6 liter op til 68 liter pr. dag; dette fiske fra 16de november til 3die januar foregik paa den ugunstigste aarstid; som før omtalt, fiskedes i Oktober 171 liter pr. dag. Foruden ræker erhol(ltes endvidere ikke smaa mængder af hundetunger (plem“on(Z(“tes Cym)glossus), en værdifuld flyndreart. Ræ- kerne erholdt en pris, der varierede mellem kr. 1.6O og 2 kr. pr. kilo ved første gangs salg. Mængden af ræker var trods det intense fiskeri ikke afta-get. 33O kilo var den gjennemsnitlige fangst. Det lykkedes senere ved ræke1isket at anvende trawler fra skøite i Langesundsfjorden. I januar 1899 var to saadanne i stadig virksomhed, i februar og senere 10. Der antages at være fisket mindst 5000 kilo til en værdi af 8–9 O0O kr. paa 3–4 maane- der, og af disse maaneder er der væsentlig fisket i de 2 sidste. Disse par maaneders fiskeri foregik kun paa et areal af om- trent 5 km.2 (ca. 5000 maal, 50O hektarl, ja antagelig paa et endnu mindre area-l. Endnu kan ingen mærke nogen tilbagegang. Disse ræker forekommer langs hele vor kyst til Murman- kysten, og ansees for en arktisk form, hvis forekomst skulde antages talrigst længst nord; lignende fiskerier som det oven- nævnte antages at kunne opstaa mange steder paa vor kyst. Den store rigdom paa ræker findes i Breviksfjorden næsten helt fra Eidanger forbi Langesund og helt langt udenfor kysten,