Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/314

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FISKERIER. 301 sikkert indtil l a 2 mil af land mellem Langesund og Fredriks- værn paa 120 favnes dyb. Dette rækefiske paa fjordstrækningen mellem Langesund og Brevik er, som før antydet, senere blevet en fast indtægtskilde. Redskaberne, der anvendes, er bo1ntrawl, der inddrages med en haandvinche. Som fartøi anvendes de almindelige dæksbaade med seil som drivkraft. Det er ret almindeligt at se 9 a 10 baade paa rad med hver sin trawl ude fra Langesund til Brevik. Fangsten er forskjellig - fra nogle faa og op til 4O kg. pr. baad om dagen; i det hele synes bedriften at kunne brødføde den, som sysler med den. Resiko for redskab er mindre ved dette fiske end ved bakke- 1inefisket. Om rækerne koges ombord med det samme de fanges, kan de ikke holde sig mange dage, naar det er mildt veir. Denne mangel tænkes “afhjulpet ved en hermetikfabrik, som kan n1od- tage hele fjor(lstrøgets rækefangst til konservering. Trawlredskaberne, hvormed fiskeriet foregaar, bestaar i hoved- sagen af en Stor pose af net, som sænkeS ned paa bunden, og som ved ganske simple indretninger bringes til at aabne sig, naar der strammes i det taug, hvori den hænger; trawlen skraber med aabninge11 langs bunden, naar baaden sættes i bevægelse Fisk og andre Sjødyr strømmer da ind gjennem aabningen i posen, efter som denne trækkes hen over bunden, og posen er indi-ettet slig, at de ikke kan komme ud igjen. Traw1fisket kan foregaa fra en almindelig l1valørskøite. Naar trawlen fires ud, sættes seil, og trawlen slæbes saa henover bun- den en stund, hales derpaa op og tømmes for sit indhold. Hvert saadant kast tager en halv times tid. Dybden kan variere mel- lem 5O og ]O0 favne, og bunden maa være jævn, ellers gaar trawlen i stykker Til en trawl, anvendelig fra skøite, behøves: l bolk not (garn 1=’Z‘o, 4() omfar) 7.5 kg. til en pris af kr. 25,5O og 6 alen mere 1inmaSket not (garn 1=’Ø9, 56 omfar) til en pris af kr. 7.77. Garnet koster 35 kr. Der er fremkommet forslag om fredning af disse dybvands- ræker, fordi fiskere meddeler, at de fik trawlen saa fuld af «ræke- ynge1», at man med nød med taljer kunde faa heiset den om- bord, og det antog-es, at rækebeStanden blev ødelagt «Yngelen» viste sig imidlertid at være en fra dybvandsræken og alle andre ræker helt forskjellig organisme (thys(mopo(la nor- veg-i(*a). Denne thysan()poda nei-C–(?gi(“a er kommen i enorme stimer, saa store, at, som fiskerne sagde, trawlen stod fast i dem. Denne krebsdyrform er imidlertid værdiløs som menneskeføde og tidligere kun kjendt Som et sjeldent dybvandsdyr. At forbyde