Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/297

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

284 BBATsB1ÐnG AMT. husene i birkebæltet-, la(lesvalen (hti-runde r?(sti(ïa) og sfrands1“alen (hirundo riparia), der bygger sit rede i torvtagene eller i sandbakker. Af me1“seme kan mærkes: I(jødmeism (pa-rus major) og blaameisen (parus (?ærul(“z(e).– I naaleskogene lever den nordiske meise (parus bov-ealis), i haver og løvskog sumpmeise1z (])(l“I’l(–S‘ palustr-is), og i furuskogen paa fjeldet den .S“ibiriske mei.s(: (parus (–inCtu.sËj. Endelig kan nævnes den lang- hale(le meise (a(–re(lula cau(Zata). Spefmeism (sitta europ(Pa) ruger i træhuller. Den lever af insekter, men om høsten af frø, den hugger endog hul paa nødde- skaller. Træløberne ((–erth“ia j“amiliaris) løber opover træstammerne for at søge efter insekter i barken, den støtter Sig ligesom spettern(– paa de stive halefjær. Almindelige er endvidere lei-køre ((lZ(tll(Y(I al-ve)ms) og Stæ1’(:?I’l (sturm1s valga ris Af kraake;fugle kan men-kes: Skjæren (Co-)–Hus pi(–a“) nær beboede steder, kraaken ((’O)’l“I(N eorni;);) meget almindelig paa alle lokaliteter, samt r(u§n(1n (k-ox-orm Cora.:r), almindeligst ved kysten. I skogene lever nøddeskriken (garrz1lus gZ(Ul(l(l“l’íll8) og laZ–skri- ken (perisoreus in.faustus), det sydligste sted, hvor den sidste art ruger, er Telemarksfjeldene. Klat*refugle. Gjøken (CuCulus (“(morus) ankomn1er i almindelig- hed i første halvdel af mai og er almindelig i skogene, samt paa amtets fjelde. Den lader, Som bekjendt, andre fuglearter besørge rugningen af sine eg og opfostringen af ungerne. Den art, som paa høifjeldot maa ruge gjøkens eg, er især den før omtalte eng- piplerke (anthus pratensis). Af spetter, som findes i a-mtet, kan næVnes: Sortspetten (p-iCus martius) der er sort med rød kalot, grøn- spetten (geeinus v“iridis), som er grøn med rødt paa hovedet, samt flagspetterne (dend-ro(–opz1s major), der er sort- og hvidspraglet med rødt paa hovedet Beslægtet med klatrefuglene er taarnsvalen (gypselus opus-), som bygger sine reder, der er dannede af straa eller kviste og sammen1imede med et seigt spyt,’i klipperifter, undertiden under tagstene, eller tager de udhængte stærkasser i besiddelse I slut- ningen af august trækker den sydover. Natravnen ((:aprimulgus europæus) ankommer i begyndelsen af mai og forlader landet igjen i slutningen af august eller begyn- delsen af september. Den ruger i skogene paa den bare jord,