Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/209

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

196 l3RATSBl-2llG Amt for at ophjælpe havedyrkningen, saaledes er der i l891 ansat en fast a1ntSgartner, ogi 1895 en amtsgartne1– til. Kursus i havedyrkning er afholdt paa Søve og i Gjerpen. Dyrkning af hør-r og h(1mp er helt ophørt, og af humle avles høist ubetydeligt, medens dyr-kningen af hørr, hamp og humle i forrige aarhundrede ikke var ualmindelig «Hamp og Liin,» skriver lVille i 178(i, &–Z gives kun lidt af, da der skal tvende Aar til dets Tilberedelse; ikke desto mindre saaer dog næsten hver Mand en liden Deel deraf.» .LøI’(’J2NkiOZ(Z mener, at «Bonden kunde med liden Omkostning selv avle den Tobak han bruger-», og han anforer, at «paa sine Stæder i Gjerpen drives Tobak-Plantning efter mine, og trykte meddelte Underretninger om Behandlings-Maaden, der ogsaa vel her som i Øvre-Tellemarken uddelt af mit eget sankede Tobak-Frøe». Tobak dyrkes nu paa gaarden Falkum ved Skien, og der til- virkes af tobaken cigarer i ikke ringe mængde. F1“ugtaVIe11. I Telemarken er der fra ældre tid en del frugttræer i Bø og Saude, videre i Hollen og i det hele rundt Norsjø, men det er mest uforædlede sorter. I slutningen af forrige a-arhundrede og i begyndelsen af dette har frugtavlen ikke været ubetydelig i amtet. Men saa synes interessen og kyndigheden at have tabt sig. Dog har der i enkelte herreder, som i Solum, været plantet adskilligt for en menneskealder siden. I en del herreder som Skaatø, Bamle, Eidanger og Gjerpen er der nu ikke ringe frugtavl, og en hel del træer er her plantet i gammel tid, særlig æbler, gravenstener, kirsebær og moreller samt lidt pærer og blommer. Saaledes er der i Bamle en hel del ældre træer. Eidanger er særlig skikket for kirsebær og morel]er, og disse træer trives udmærket paa den kalkholdige jord der. Der kunde blive store haver for kirsebær. Frugtavlen giver i Nedre og Øvre Telemarken fogderi ikke saa særdeles meget til salg. Igjennem kana]en ved Løveid passerer der nedover en del æbler, men mængden er meget forskjellig I 1891 var det kun 36 hl., men i 1892 250O hl. Da ud- førse1en af æbler gjennem Løveidkanalen maaske kan give en besked om, hvorledes frugtav]en har været, hidsættes her tallene for 1886 til 1894: l886 . 127 hl. l887 . 104 – l888 . 94 – 1889 . 345 – 189O . 378 –