Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l 8O BRATSBERG AMT. Som det vil sees, er gjennemsnitstal1et for skyldmarkens værdi, beregnet paa denne maade for aaret 1897, fundet at være 1897 kroner eller meget nær det statistisk opgivne tal 1896 kroner for aarene 1893–97. Derimod er der tildels betydelig forskjel i de enkelte herreder. Skyldmarkens værdi er ogsaa beregnet efter afholdte ank- tioner. Ved auktioner var der i Bratsberg amt 1897 solgt 31 faste eiendomme med samlet matrikulskyld 98 mark 72 øre, for en samlet kjøbesum af 154l30.00 kroner, og dette giver i gjennem- snit 1561.00 kroner pr. skyldmark. Med dette tal som skyld- markens l‘?(8’)’(Zí skulde amtets faste eiendomme være af værdi nær 46 millioner kroner. Der er kun faa eiendomme, hvor der endnu bestaar fælles- skab i indmark, teigeb1anding eller teigebytte. Især i Øvre Tele- marken er der noget sa-meie i skog, men forholdsvis lidet. I større udstrækning forekommer sameie i beiteSmark eller havne- gang; man vil i regelen være tjent med at beholde dette slags Sameie, navnlig naar man fastsætter, med hvor stort antal bofæ hver enkelt lodeier skal have ret til at lade beite, og forholdet ordnes sædvanlig paa denne maa-de. Der er saaledes ikke ret mange steder igjen, hvor udski.ft- ning er nødvendig, og udskiftningsarbeidet nærmer sig sin af- slutning. Age1“b1’ug. Det samlede areal af ager og eng i Bratsberg amt udgjør 382.0 km2, hvoraf 91.0 km2 ager og 291.0 km2 eng. Forøvrigt anslaaes skogene i amtet til 5678.0 km2, og resten: ud- mark, snaufjeld, indsjøer, sne og is udgjør 9130.0 km2. Af herredets samlede areal er efter dette: Ager .......... O.6 0Z0 Eng ........ . 1.9 » Sl(0g ........ . 37.3 » Udmark, snaufjeld o. S. v. . . 6O.2 » Af de 291.0 km2 eng er efter matrikuleringskommissionen 141 km2 dyrket og 150 km2 naturlig eng. Forde1t paa fogderierne er arealet for ager( og eng: Area1 af ager, eng, skog, 1l(l1DBl’k osv. Dette udgjør i 0Zo af arealet. Agcr eng skog udmark osv. ager eng skog udmark. , km‘9 km=Y kmZ km9 0jo 0Zo 0Z0 0(o Bamle . . . 26.0 82.0 1726 562.0 1.l 3.4 72.0 23.5 Nedre Telemarken 37.0 84.0 l17O 575.0 2.0 4.5 62.7 3O.8 Øvre Telemarken 28.0 125.0 2777 7993.0 0.3 1.1 25.3 73.3 Amtet . . . 91.0 291.0 5673 9130.0 O.6 1.9 37.3 6O.2