Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/109

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

96 l3HATSBERG AM‘I’. Flommen sees at være omtrent aflØl)e11 den 18de, naar man sammenligner vandstandene denne dag med vandstandene den 1ste oktober. Hvis man antager, at nedbøren i Vest-fjordda1en svarer til 11edbøren i“ Tinnvasdraget, og i Rauland og Dalen til nedbøren i Vestfjeldenes vasdrag, og nedbøren i Seljord og paa Løveid til den øvrige del af vasdraget, Saa skulde ne(lbørmængden i hine vasdrag være i de her omhandlede dage Arealkm’. lNedbm.“ X(’(lllOl’ i 1113. unde n1m. TinnvaSdraget ved ud- løbet af Tinnsjø. . 3496 196.T 688 mill. m3 vand Vestfjeldenes va-sdrag. 3646 198.1 722 –»–- I)en øvrige del af Skiensvardraget . . 3516 213.Ö 75l –“–-– SkiensvaSdraget ved Skien ..... J0658 2161 mil1. mil vand Disse tal skal nedenfor sam1nenligneS med vandstanden Og vandmærkerne og de deraf bereg11ede vandmasser. Efter de ovenfor anførte vandmaSser pr. sekund i dagene 1ste-–l8de Oktober l892 er der i disse dage aflobet følgende vandmasser: x?åIII(l i m.3 TinnvaSdraget . . . . . . . 477 millioner Vestfjeldenes vasdrag ...... . 936 – e Den øvrige del af vaSdraget (beregnet) . . 79O –- Skie11svasdraget ved Skien ....... Ä 2i2Oålimillioner Disse tal stemmer saa godt, Som man efter disse beregningers natur kan vente: efter neds1agsmængderne skulde under flomme11 afløbe 2161 millioner m.3, og maalingerne giver 2 203 m.3. For- dunstningen er i dette fugtige veirlig og med de store vandmasser visseligen ringe. Det synes efter de afløbne vandmængder at have regnet vo1dsommere i Vestfjeldenes vasdrag, end man efter 11edbørshøiden skulde tro. Det sees, at Tinnvasdraget efter nedbøren skulde antages at have givet 688 millioner m.?’ vand, medens det efter vandstandS– observationerne kun har givet 477 millioner m.3 vand, medens omvendt Vestfjeldenes vasdrag og den øvrige del af SkienSvasdraget har givet mere, end man efter nedbørshøiderne skulde vente Vandfø1–ingen i Vestfjeldenes vaSdrag synes stadig at give mere vand pr. km.2 end de andre dele af vasdraget, hvilket vistnok har sin grund deri, at vestenveiret gjør sig gjældende i den vestlige del af neds1agsdistriktet, og man har ogsaa