Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

88 BRATSBI§RG AM’l’. Indløbet til denne sker langs Portørlandet. Mindste dy“bde i indløbet er 8 meter. Ha-vnen er udmærket god. Man kan ikke komme sei1 med 11ordlige, nordøstlige og østlige vinde. Smaafartøier la-ster undertiden inderSt i fjorden ved Finsbe1(l(1lPrV. Ind.s-eilinger til Porfør havn Fra Støleflo-rdm er to indseiling-er til havnen, hvilke dog begge er meget trange og vanskelige at passere. Nordre indløb n1e1lem Portørodde11 og Ulehol1nen er meget trangt og kroget; største dybde er midt i renden, 7 meter. Fra sjøen er der til Par-før 4 in(lseilinger, som alle er trange og vanskelige i sjøgang. Far-tøier over 4 meter dybgaaende bør helst holde sig unda disse løb. I storm kan intet fartøi uden stor resiko bære ind der. JO]ll;fT’“lIZ(l)l(I“S’(j(tJ)(3t,“ mellem Jomfruland og Straaholmen, kan kun passeres med sm11lt vand. I Storm brækker det over hele løbet, der paa det dybeste kun har 8.å m. vand. Er man kommen ind gabet, fortsættes østover ad den ytre eller indre led eller søges ankerplads ved Sandbakken ved Jom- fru1and. JOm;fT’ltZ(I)ldST’6Il(Z(’fl kaldes det vestenom Jomfruland gaaende fa-rvand, og det kan befares af fartøier, som ikke stikker mere end 5.e m. Far-vandet er trangt og bugtet. Man ka-n enten gaa mellem begge I–Iaaboerne eller mellem søndre Haa-bo og Jomfruland. Naar man er kommen op Jomfrulandsrenden, kan seiladsen fortsætteS østover enten ad den ytre eller indre led. Vælges den ytre le(l, styres op under Askholmene. Er man kommen op under Askholmene, fortsættes østover mellem disse og Danmark, Dynga og Rugsækken, fra hvilke sidste der er langgru11dt indtil l kabellængde af. Lange Askho1mene er nogen s1aggrund. Sø11den- og østenom Flesa er slaggrundt. Naar Flesa er passeret, fortsættes videre østover indenom Flese- boen og Rødskjær. Med aaben vind styres fra Flesa ø.n.ø.„ hvilken kurs fører fri af alt. Vælges den indre Zed, holdes ind løbet mellem Askholmene og Skruer. Man fortsætter derpaa enten norden- eller søndenom Mos- holmen. Man passer-er søndenom Mosho1men, mellem denne og Ask- holmene, ved at holde husene paa Arøen til n.v.pynt af Skrue1–. Dette løb er meget urent,“ og bør undgaaes af krydsende fartøier. Der styres søndenom Stangholmen, derpaa passeres videre mellem store og litle A–lgge1øse, nordenom Norsholmen og nordenom Mejulen ind Saastensløbet.