Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/90

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
82


Grimstad ved Arendal den 18 Julii i 1805.

– – – Medens det falder mig ind, maa jeg spørge om De af Person kjender Botanicus v. Antiquarius Arendt fra Altona. Thi saa kan jeg berette, at han i forrige Uge, ligesom for 3 Uger siden besøgte mig og nu fortsatte Reisen vesterefter. Aarsagen, hvorfor han seer ind til mig paa Veien, grunder sig paa en Indskrift paa en liden Ligsteen over en af de gamle norske Kongers Døtre (der ligger begraven i den Kirke, hvorhen dette Steds Indvaanere søge) som jeg har afcopieret, men ei kan dechiffrere, da de fleste Ord, endskjønt skrevne med Munke-Latin, ere overmaade abbrevierede, hvilken Inscription Arendt ved sidste Nærværelse ligesaa afskrev og paa sin Viis havde udtolket, men jeg ikke kunde bifalde. For nogle Aar siden lod jeg ved Berager[1] forevise de da levende antiqvariske Lærde, ja endog islandske, Copier af bemeldte Indskrift, men forgjeves. Den staar nu opslagen i Kirkens Sacristi, ifald der i Tiden skulde gives En, der vilde knække denne Nød[2]. Maaskee Hr. Capitaine v. Abrahamsen, naar han saa Afskriften, torde opfylde mit Ønske, men da jeg ikke har den Ære at kjende ham, tør jeg ei heller spilde hans Tid med en saadan brødløs Commission.

– – – For et Snees Aar siden faldt det mig ind efter Christopher Frimans Exempel at forfatte en Samling over de Skribenter, som enten ere fødte eller have havt Embede i Christiansands Stift. Til den Ende forskaffede jeg mig de allerede udkomne Skrifter, hvilke jeg til Datum har vedblevet at samle, dog ei alene disse men og Forfatternes for det meste Autobiographier, der har kostet mig baade Tid og Penge, da jeg ofte har anmodet visse af dem 2 à 3 Gange og ikke endda opnaaet mit Ønske.

Sparer Gud mig Livet saa iænge, at jeg kan ordne, hvad jeg eier, d. e. tilføre enhver Autors Biographi, har jeg besluttet at sætte

  1. Uden Tvivl en Mand, sødt paa Gaarden Bergsager i Lyngdais Prestegjeld i Lister Fogderi, der af sit Fødested antog Navnet Berager og siden blev ansat ved Toldvæsenet i Kjøbenhavn.
  2. Inscriptionen omtales af P. A. Munch. Norske Folks Historie VI, S. 1, og af A. Faye i hans Sagnsamling.