Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/91

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
83

Samlingen i et laasfærdigt Skab i Christiansands Domkirkes Sacristi til Brug for dem, som i Tiden vilde paatage sig at udgive Norvegia literata, da vi intet have i dette Fag. – – –

Vale, vive et vige!

N. Schythe.

Grimstad 28 Septbr. 1805.

– – – Paa hosføiede Blad har jeg stræbt at udføre Deres Anmodning om Hr. A(rendt) fra A(ltona), der i Sandhed svarer til det Navn De giver ham, ja i visse Dele ligner den bekjendte Admirabel Cricton i England da jeg i Hensigt hans Hukommelse ikke har kjendt hans Lige. – – –

Til Underretning om bevidste Botanicus, Anatomicus, Criticus og hvad mere, der endes paa us og cus, vil jeg efter Anmodning meddele, hvad jeg veed om, bestaaende i følgende:

Først in Majo 1802 besøgte han mig paa sin Reise fra Bergen til Christiania og foreviiste mig Rentekammercollegiets Anbefalingsskrivelse med Tillæg, at han kjendte mit Navn fra Finmarken, hvor han havde opholdt sig hos en Provst Kildal den sidst forbigangne Vinter. Men da jeg ikke kunde begribe, hvorledes mit ubetydelige Navn kunde være blevet ham vitterligt i et District, der nærmer sig til Jordklodens Ende, oplyste han mig derom ved at have seet et lidet Reisecharte over Nedenæs Fogderi, forfattet af mig 1797, som jeg forærede Hr. Professor Rawert og han værdigede at lade stikke til Krigsbibliotheket. Hr. A. forblev da samme Dag hos mig til Middag og den øvrige Deel af Dagen, morede mig med Fortællinger om sine Reiser, efterat han havde forladt, om jeg ikke husker Feil, Gymnasium i Altona, igjennem Tydskland, en Deel af Frankrig og sydligere Lande, som jeg af Hovedsvimmel ikke kunde følge ham i eller huske, hvor han standsede. Saameget erindrer jeg, han lagde til: at han kom tilbage til Fædrenelandet, som det heder om Chinafarerne, med en fuld Pung, samlet ved literært Tiggeri. Han er altsaa i dette Stykke en sand Contrast mod andre lærde Reisende, der repatrisere med tomme Punge.