Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/89

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
81

han, førend jeg nødsages til at tale med ham ved Retterne og derved paalægge ham Silentium.

Men jeg maa atter tilbede mig Tilgivelse fordi jeg har uleiliget Dem med mine Particulariteter. At aabne sit Hjerte og sine Smerter for en Velynder glæder i de Øieblikke. Vedbliv at ynde mig og skjemt mig fortsat Venskab.

Saa ønsker og beder Deres hengivne

Wille.

Throndhjem d. 15 Octbr. 1805.

XI.
Fra Justitsraad Mag. N. Schythe.

Denne Mand, der ifølge Nyerups og Krafts Literaturlexicon var sødt 1727 i Christiansand, og 1754–63 var Hører ved sin Fødebys Cathedralskole, blev i sidstnævnte Aar antagen som Assistent for Dr. Erichsen, (der forestod Udførelsen af et af Tidens mange Projecter, Coloniseringen af Jylland, især Slesvig, ved indkaldte Tydskere) og som saadan stationeret i Flensborg „til deres Hjelp og Opsyn“. I Oeconomisk Magazin VIIIde Bind (Fortalen) findes et Brev fra ham aftrykt, der skildrer Colonialvæsenets Tilstand. Senere blev han (1770) Foged over Nedenes, indtil han 1783 entledigedes. Foruden de Skrifter af ham, som Literaturlexicon opregner, har han ogsaa efterladt sig Haandskrifter. Hvilken Skjebne hans Samling af christiansandske Forfattere har havt, er Udgiveren ubekjendt, hvorimod jeg l sin Tid (Illustreret Nyhedsblad 1859. No. 7) har meddeelt Oplysning om Schythes Fortsættelse af Provst, Mag. Michael Tyrholms stavangersk-christiansandske Bispekrønike („Diptycha Episcoporum Stavangriensium et Christiansandensium“) som forefindes i vort Rigsarchiv. S. blev 14 Decbr. 1791 optagen som Medlem i det kgl. Danske Selskab (Werlauff, Selskabets Historie, p. 121) og døde 1811 i Grimstad.

I Christen Prams interessante „Reise i Norge“ (1804–1806), som i Manuskript findes paa Kjøbenhavns Universitetsbibliothek, bemærker Pram under 6te November 1805 følgende: „Her ved Grimstad bor og et Par Capitalister, hvoriblandt Justitsraad Schythe, forhen Foged i Nedenes Fogderi, en hæderlig, ogsaa formuende Olding, som har en temmelig betydelig Bogsamling og i en Række af Aar bruger sit Otium alene til videnskabelig Syssel. Han vil engang efterlade sig en med Flid samlet og udarbeidet statistisk-oeconomisk Beskrivelse over Nedenes“.