Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
68

om det Norske Flag, hvilket vil have Interesse for Nordens Historiegranskere. – Hvordan mon det gaar den stakkels G. L. Baden?

P. S. Efterat ovenstaaende var skrevet, fik jeg at see Høst’s Bog om Ulfeld. Jeg opdagede paa allersidste Side, at han gjør den Ebbe Ulfeld, der kom i svensk Tjeneste, til Corfitz’s Broder, hvilket er ganske urigtigt.

Christiania 30 Mai 1826.

– – – Mon Thorlacius[1] kan i Rom o. a. St finde noget til Nordens Historie i Middelalderen. Jeg har allerede hørt omtale, at P. Møller skal blive Lærer i Philosophien ved vores Universitet, hvilket er meget vel, thi hidtil har denne Videnskab i omtrent et halvt Snees Aar været overladt til andre, for hvem den egentlig maatte være en Bisag, saasom Sverdrup, hvis Profession er Philologi, og Claus W. Hjelm, hvis Fag egentlig er Lovkyndighed. Der skal fortælles i en tydsk Avis, at Grundtvig skal blive Professor her, men heri ere vist ikke noget, og ilde om saa var, thi han gjør blot Ungdommen forstyrret, hvortil han som academisk Lærer vilde have end bedre Anledning end som blot Skribent i Kjøbenhavn. Man maa desuden være bange for en saa intolerant Mand paa en Tid da Geistligheden ytrer saa meget Hang til at saa det gamle Hierarchi restitueret ja gjerne tilbagekaldte Lovens 2 Bogs 9de Cap. i al sin Fylde og Herlighed.

Budstikkens Udgivelse har jeg for nogen Tid siden ophørt at besørge. I den Tid jeg havde dermed, fik jeg adskilligt gammelt bekjendtgjort og reddet fra Undergang. – – Hvor mon Jentoft er bleven af? Han kom hertil i Høst, søgte forgjæves Understøttelse hos Hs. Maj. men i den sidste Tid har hverken jeg eller Kraft seet noget til ham. Maaskee er han reist tilbage til Kjøbenhavn. – – – – Nogen Forandring i Henseende til Postvæsenet er vist ikke

  1. Børge Thorlacius tiltraadte 1826 en videnskabelig Reise til Tydskland, Italien og Frankrige, hvorfra han 1828, Aaret før sin Død, vendte tilbage.