Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
69


at tænke paa. Vil De skrive til Schydtz i Bergen, var det maaskee bedst at faa det ved Skibsleilighed hid, da det kunde blive leveret hans Søn, som er Garnisonsprest her, en ypperlig Taler og god Forretningsmand. Under-Bibliothekar ved vores Universitets-Bibliothek, F. W. Keyser, Rector Messell og Kjøbmand Hoppe anlægge her en Boghandel, hvis Held meget er at ønske, da Foretagendet er gavnligt og priseligt. Wessells Svigerfader er en rig Kjøbmand i Arendal og saaledes skaffes de fornødne Creditiver. –

26de Mai 1828. (Sidste Brev).

– – – Det er mig saare behageligt, at man kan have Haab, om at see Dem her i Sommer[1], men naar det er Deres Hensigt, hvorfor da ikke reise hid, medens Storthinget er samlet, og vi have Hs. Majestæt her? Her er da langt mere Liv og Rørelse i Byen, end ellers. Naar De kommer, træffer De ogsaa Kraft, som ventelig efter Storthingets Opløsning gjør en Reise til Bergen for at samle Materialier til 4de Bind af den herlige Norges Beskrivelse, hvorpaa han nu arbeider.
VIII.
Fra Rector, Mag. Engelbrecht Boye.

Denne Mand, hvis vigtigste Levnetsomstændigheder læses i Erslews og Langes Literaturlexica, Hundrups Biographiske Efterretninger om philologiske Candidater (2, 11–12) og H. H. Müller Bidrag til Throndhjems Skoles Historie, døde i Throndhjem som Jubellærer 1839. I Aarene 1787–1806 var han Rector paa Kongsberg, hvor der i de Aar bestod en fuldstændig lærd Skole, som derpaa 1806 gik over til Middelskole og 1812 ganske nedlagdes, indtil den siden gjenoprettedes som Middelskole. Kongsbergs Skole, hvor Boye (i sin Tid var en anseet Lærer, især i Græsk) vir-

  1. Nyerup, der tidligere, 1812, ledsaget af R. K. Rask, havde været i Norge, fik dog ikke udført sit Forsæt, atter at besøge vort Land 1828.