Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/68

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
60


Dersom De ikke behager at skjemte, naar de ytrer, at naar et norsk Universitet kommer istand, skulde jeg paa min rette Hylde som Prof. histor. derved, saa maa jeg i al Oprigtighed sige, at jeg da ikke alene ikke kom paa min rette Hylde, men hvad værre er, jeg kom til at prostituere mig kom ikke til at stifte nogen Nytte og vilde være til Hinder for en dueligere. Havde jeg for nogle Aar siden kunnet følge min Lyst til dette Fag, hvortil Deres Opmuntring og Bifald saameget ansporede mig havde jeg maaskee nu ikke været saa ganske uskikket dertil, men i dets Sted har jeg i 8 Aars Tid maattet sysselsætte mig med ganske heterogene Forretninger, hvorved jeg ikke alene har været hindret i at gaa frem i Kundskaber i dette Fag, men endog glemt meget af, hvad jeg før vidste, saa at jeg nu føler mig langt ubekvemmere til slig vigtig Post, end jeg havde været i Aaret 1800, og den Kundskab, Erfaring har lært mig om Mennesker og deres ei sædvanlig priisværdige Idrætter, hvorved egen Interesse spiller en Rolle, som jeg i Aaret 1800 aldrig kunde tænke mulig er ikke istand til at opveie hiin Mangel af videnskabelige Indsigter. Jeg læser sjelden eller aldrig, den eneste Tid, som jeg faar tilovers, er om Aftenen, naar jeg er kommen i Seng, da jeg gjerne læser en liden Stund ved Lys. Der gik derfor vist et Par Uger hen for mig med Gjennemlæsningen af Wergelands Mesterstykke, hvortil jeg, naar jeg havde Tiden til egen Disposition, vel ikke havde beskjæftiget mig mere end et Par Dage i det Højeste. Denne Methode medfører det Onde, at man ofte, inden Enden naaes, glemmer Plan og Sammenhæng da Hovedet er fuldt af andre, i sig selv med Hensyn til Embedet og Vedkommende vigtige Sager, saasom Tinglæsninger, Erindringer ved Skjøder og Pantebreve, Odelsretten, (den Norges onde Genius har opfundet for at forekomme Jordbrugets Opkomst og befordre Skovenes Ruin, nære privat Had og Avind, fremme Immoralitet, kort at afstedkomme sligt Ondt, som falsk Politik ikke alene magtede), Skiftesager o. d., som ere til liden Opbyggelse for Videnskabs Manden og synes ham lutter Smaating. Jeg begriber derfor ikke, hvorledes G. L. Baden, som foruden Dommer og Skifteforvalter-Embedet tillige har Foged- og Politimester-Embede