Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/67

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
59

lution, at Norges saa ofte og det flere Generationer igjennem ytrede Ønske om et Universitet skulde realiseres. Snakket har gaaet at denne kongelige Resolution uagtet skal der have været Nidinger, som attraaede ved Cabalmageri at hindre Udførelsen og saaledes indirecte tilintetgjøre den kongelige Resolution, men Hans Majs. faste og uforanderlige Beslutning og Vilje skal være at befordre Norges Vel og Opkomst, hvortil større Kundskabs Udbredelse vel er den første Betingelse, og saaledes have hine Nidinge intet kunnet udrette med deres Rænker. Jeg tror vist, den sjeldne Nordmand, den sande store. Grev H. Wedel Jarlsberg har bidraget til denne for Riget saa velgjørende Resolution og Stemning.

Har De læst Wergelands Priisskrift? Har De ikke læst det, saa vil De vist ikke bie med at gjøre Dem bekjendt med dette fortræffelige Verk, som røber en – forhen ukjendt – Forfatter med sjeldne Talenter, dybe Kundskaber og ædel Moderation og Klogskab i at behandle de meest delicate Qvæstioner, dem han berører, hvor Sagens Natur fordrer det.

Inden dette Brev indløber, vil vel de 3de Herrer her fra Norge, som Hans Maj. har udnævnt til Medlemmer af Commissionen angaaende det norske Universitet under den af alle agtede og elskede Mallings Præsidium, vel allerede være indtrufne i Kjøbenhavn. Jeg formoder, at B. ikke vil bryste sig lidet af dette Kald, maaskee han paa Kjøbet kan blive Commandeur af Dannebroge, dette vil ikke lidet smigre hans Forfængelighed. Der skal være meget Vellevnet i Kjøbenhavn, jeg haaber derfor, at denne høivelbaarne blandt Høiærværdighederne ikke skal savne god Mad og Drikke i den Tid, han maa opholde sig i Kjøbenhavn, og at han hver Aften faar sig et Spilleparti. Det er godt, at Moldenhaver er med i Commissionen, man tror, at han ingen Ven er af det Norske Universitet, som mig dog synes underligt, thi da denne Stiftelse ventelig underordnes Directionen for Universitetet og de lærde Skoler, saa udvides jo hans Magt og Myndighed ved en saadan Stiftelse, ellers maaskee frygter han, at Treschow hvis lumen ventelig er hans i Veien, skal blive ham for overlegen, naar han kommer ind i et norsk Universitet.