Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/54

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
46
VII.
Fra J. C. Berg.

Justitiarius Berg er af dem, fra hvem der mellem Nyerups Papirer findes allerflest Breve, og Brevvexlingen mellem disse fortsattes lige til N.’s Død. Som rimelig maa være ere Bergs Breve meget indholdsrige. De belyse ogsaa tilfulde Mandens store Nidkjærhed i sin Embedsførelse, gjennem hvilken han, uagtet han først senere droges hen til det juridiske Studium og maatte affærdige sin Examen i en Fart, erhvervede sig en saa utrolig Lovstyrke.

Christiania 29 Octbr. 1798

Min Efterladenhed i at tilskrive Deres Velbaarenhed haaber jeg finder nogen Undskyldning i den Umulighed, det har været og endnu er i at skaffe Deres Samling Bidrage fra Norge Publicum, lader det til maa endnu længe savne Efterretninger om en Mand, Fædrelandet er stolt af som en af sine største Tænkere, største Lærde og ædleste Mennesker og Dr. Treschows Beskedenhed, frygter jeg, vil længe skuffe Deres Haab. Da jeg sidste Gang anmodede ham derom, undskyldte han sig med Vanskeligheden af en Selvbiographi, naar den skulde indeholde noget mere end blotte Data. Da jeg talede med Kammerherre Anker, udbredte han sig vidtløftigen, om hvad der udfordres af den der fortæller sine egne Begivenheder, men lovede ikke til nogen vis Tid at levere noget, dog tvivler jeg ikke paa, faa talentfuld og virksom Handelsmands Levnet vil interessere, om end ikke alle saadanne Fordringer tilfredsstilles. Han er dog, i hvad mange indvende, den eneste i sit Slags her i Landet. En Skrivelse fra Deres Velbaarenhed selv kunde kanskee formaa noget mere, skulde de endda ikke sende noget, saa forhold os i det mindste ikke deres Portræter! – – – Et andet Tilfælde tør maaskee og gjøre Ophold. Dr. Treschow tilligemed Anker og Dr. Møller vil igjen i Vinter holde Forelæsninger. Dr. Tr. over Condorcet om den menneskelige Aands Fremskridt. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Suhm maatte vi da miste, den eneste Trøst, vi have tilbage for saa stort et Tab, er Forvisning om at De, Hr. Professor, hans mangeaarige