Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/42

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
34


umulig komme uden fra en Vens Pen. Selv de smaa Snert, jeg fik, vare mig overmaade kjerkomne, da jeg var i temmelig Angest for, at det overilede Udtryk om S. S. Trinitas skulde blive anmærket som velgrundet og min Orthodoxi, der dog endnu staar i nogenlunde Kredit, blevet i en god Hensigt gjort mistænkelig. – – Nu faar overalt baade De og Med-Colleger deres fortjente Løn i No. 4 af Hermoder. Der skal efter Brev fra Christ(iania) findes en sprænglærd Afhandling fra Hr. Dr. og Professor Strøm paa Eger[1], hvori især de Herrer Recensentere bliver taget alvorlig i Skole. Formodentlig tier De vel dertil, eller, om de svarer, bliver det vel ledsaget af de fornødne Buk og Complimenter for den høiærværdige, lærde, berømte, skarpsindige, grundige &c. &c. Forfatter. Jeg veed meget vel, at min Ven ikke gjør sig skyldig i denne Prosopolepsi, men De kan dog heller ikke negte mig, at visse Høiærværdigheder har Tilladelse til at skrive, hvad de vil, uden at paaankes af mange Recensenter, som det burde. – – – Jeg lader Kreidahl bringe ogsaa dette, i det Tilfælde, at De kunde have Lyst til at høre, hvorledes mine Actier staar i Cancelliet, jeg gider ikke selv skrevet derom. Jeg nødes dog til at gjøre gode Miner, for ikke at give Hans Høiærv. B(iskop) Schmidt ganske vundet Spil – – –

Deres opofrede

C. Hierm.

Skien 28 Oct. 1795.
V.
Breve fra Professor G. Sverdrup.

Som bekjendt, studerede Sverdrup Philologi i Gøttingen i halvandet Aar 1798–99. Det meste, af hvad der meddeles, hidrører fra dette Ophold. Kun et Brev er fra en senere Tid. Man vil i de følgende Breve finde baade et interessant Bidrag til den mærkelige Mands Biographi og Prøver af en for den Tid sjelden elegant og vittig Brevstiil.

  1. Foruden at Strøm efter Biskop Dr. Gunnerus’s Død var Norges ypperste Naturforsker hørte han ogsaa til de ypperligste og meest rettroende Prester paa den Tid hertillands.