Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/36

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
28


(Nu følge nogle danske Vers af Wilse, som han tillige oversætter paa Fransk og paa Tydsk). Tilsidst omtales Stud. Theol. Jentoft „som nød Nyerups gode Kjendskab og Bevaagenhed i Kjøbenhavn“. Han har nylig skrevet til Wilse fra Nordlandene, hvor han har opholdt sig et Par Aar hos sin Familie. Han vil „til Vinteren igjen“ tage Attestats.

Wilses Ansøgning om Reisestipendium er i fuldstændig Copi vedlagt Brevet af 8de Marts 1799. Man seer af samme, at W. allerede under 16de December 1796 havde indgivet en lignende forgjæves Ansøgning. „Jeg henvendte da, heder det i Ansøgningen, mine Tanker til de i forgangne Aar (1797) her i Stiftet indtrufne fordeelagtige Vacancer, nemlig store Nes Kald, som jeg allerede for 17 Aar siden, da (efter Geheimeraad Guldbergs Forsikring) var nær ved at have erholdt, og nu igjen søgte, og endelig Kongsbergs Stads Kald, hvor alt var samlet, som baade efter Kaldets og mine Omstændigheder kunde ønskes Jeg ansøgte det med noget Haab, da jeg stedse har søgt at gjøre mig fortjent ved uophørlig Arbeidsomhed baade i Embede og i det lærde Fag, dette meldt, uden at nedværdige Andres Fortjenester, da jeg vil alle vel, men alt forgjæves. Nedslagen heraf og af saamange foregaaende Lidelser, som kunde have forkortet mine Dage, hvis den høieste ikke havde bestyrket mig, og nu i mit 62de Aar kan jeg endnu mere end før behøve nogen Sinds Lise fra mine Arbeider og Bekymringer for siden med fordoblet Iver at opofre min øvrige Levetid til alt, hvad Pligt og Evne opfordre mig til. I Følge heraf behøver jeg en Reise til de Personer og Steder, hvormed jeg hidtil kuns ved Brevvexling har været forbunden, hvilken Reise for at blive des frugtbarere maatte gaa for sig til nogle af de nærmeste Steder udenlands. Selv vil jeg ei kunne bekoste en saadan Reise, anseet min ganske Uformuenhed, deels formedelst Kaldets Maadelighed og dets fra gammel Tid sædvanlige ringe Accidenzser, deels formedelst min Hustrues dødelige Frafald fra mig og mine uforsørgede Børn, nødsages derfor atter at allerunderdanigst ansøge om en Gratification paa en 500 Daler til en Understøttelse for bemeldte Reise udaf Deres Kgl. Maj. Fond ad