Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
21

meldte d. 31 Marts nedsendte indføres eller ikke. Det staaer til Dem, De raader heri. Vil De forkorte Noget, f. Ex. Rygtet 1772 (siden, det kunde forklares, som jeg vilde beskylde Regjeringen, at den fæster Tro til falske Rygter, som dog er langt fra mig), sætte Tilskuer for General og lade Provst Gjellebøl ganske være udenfor i Optrinet med Provst Ottesen, saa kan Deres Velb. deri gjøre, hvad De finder for raadelig.

Jeg har endnu ei kunnet komme efter, hvo der ere Udgivere af Hermoder. De holde sig som anonyme. Jeg har tilskrevet Udgiverne under Firmaet „Hermoders Udgivere“ og ei faaet Svar, uagtet jeg gav dem Opmuntring til at faa Hermoder bedre afsat i Kbhvn. ved at viselig publicere der Skriftet. Jeg skal endnu probere det samme ifølge Hr. Secretairens Erindring. Uden at noget af Vigtighed dertil bestemmer, udsætter jeg en god Tid nu at tilskrive Dem formedelst mere end sædvanlige Beskjæftigelser og da tænker at kunne tilmelde desmere interessant. Jeg ønsker det Kongl. Bibl. i alle Maader til Lykke med dets Acquisitioner. Her hjelper man sig, som man kan.

Med Her Jentost sender jeg, hvad jeg har laant af det Suhmske Bibl. Biskop Schønheyder i Throndhjem har nylig opfordret mig til at skrive mod Repertorium; jeg undres paa, at de gode Bisper ikke selv skrive noget; vores Biskop Schmidt har aldrig givet mere end en eneste Præken i Tryk. – – – – – Det er nu min hele Sag i Henseende til mine otia literaria at fuldføre efterhaanden hvad jeg i min under 24 April 1795 trykte Underretning har ladet mig forstaa med for Publico. Det er sandt, Hjelpemidlerne og Opmuntringerne ere faa i min Situation, men jeg er længe saa vant. Torde dog hænde, at jeg til Sommer eller end vissere til Høsten gjør en lang og besynderlig Excursion, hvorved jeg vinder det, jeg i saa mangfoldige Aar har savnet. – – – – Manuscr. om Presternes Ansvar paa Landet er sendt med sidste Expres til Kbhvn. for at trykkes, om faaes Forlægger. –