Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
22


Eidsberg 8 Marts 1799.

(Handler især om en forgjæves Ansøgning som Wilse under 30 Nov. 1798 indgav til Kongen „om en allernaadigst Gratification af Fondet ad usus publicos for at bekoste en Reise for hans Sundhed, hans mange Børns Opdragelse og Forfremmelse samt for at faa udgivet nogle af hans Skrifter til Publici Nytte, formedelst han ei dertil besidder Formue“). – – – – – – –

Kammerherre Anker er in medio Febr. uformodentlig i det mindste efter en saare kort Resolution reist til Stockholm, hvorfra han vil begive sig til Kjøbenhavn. Naar han kommer der, ønskede jeg, det Hr. Professoren talte med ham med Beretning om min Ansøgning og Foreviisning af samme, da jeg tror, han deri deeltager, forsaavidt jeg er kjendt af ham al den Tid, jeg har været i Norge. Jeg fortryder, det jeg ei indberettede ham bemeldte mit Foretagende. før hans Nedreise. – – Ellers beder jeg min Tarv ved gunstige Leiligheder anbefalet, især om haves Adgang til nogen af fornævnte Ministre og de andre, jeg har tilskrevet.[1]

Et kunde jeg maaskee have forestillet, nemlig hvorledes det var billig jeg nød en Gratification, som svarede til den Sum, jeg har givet ud i Rangskat (230 Daler) for en Characteer, som jeg ei havde søgt (og virkelig confereredes mig mod min Vidende og Vilje). Aarsagen, hvorfor jeg ei da frasagde mig den, var fordi man holdte for, at en saadan Frasigelse, helst da Characteren blev mig confereret gratis, kunde været mig siden til Præjudice ifald jeg søgte noget for mig eller mine. – – – Det Møde, jeg indbød til Christiania, for at deliberere om Oprettelsen af et Selskab for practiske Videnskabers Udøvelse og Kunst-Fliid (Industri), mødte der saare faa til, deriblandt dog Kammerherre Anker, hvilken jeg da gav et cursorisk Begreb om det hele. Et Udtog af min Plan findes i No. 11 af vor Hermoder, men jeg mener, jeg maa tage andre Mesures for at

  1. Til Hertugen af Augustenborg, Geheimeraad Brandt, Greverne Bernstorff, Reventlow og Schimmelmann, Kammerherre Moltke, Prof Abildgaard og Cancelliraad Monrad har Wilse ovenfor sagt, at han har „insinueret“ Breve.