Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/110

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
102

ved at arbeide paa Huusholdningens Tarv paa Træ og Jern. Skomagerarbeide, Skindklæder og Fiskerredskaber for mine Forældres Huusgeraads Fremme samt nogle smaa Bisysler for mig selv, saasom Dreier-, Snedker- og Malerarbeide, af hvilke nogle igjen maatte hvile, da jeg antog Skoleembedet.

I det Skoledistrikt, jeg betjente, vare 84 Gaardmands og nogle Huusmands-Familier, 36 Uger skulde holdes Skole, man flyttede Gaard fra Gaard og opholdt sig 2 à 3 Dage i hver Bondes Huus, undtagen Huusmændenes, hvis Børn alligevel bleve underviiste i de andres Huse. Man samlede en Bygds eller næste Gaardes Børn til sig, saa at alle fik Skoleunderviisning i det mindste 2 à 3 Uger om Aaret og Catechisationer i Kirken om Sommeren de Søndage her ei var Præken ved Annexet. Den aarlige Skoleløn var 9 Rdlr. De 16 Uger, som ei holdtes Skole, kunde jeg hos mine Forældre drive og forbedre Jordbruget samt nogle af mine Bisysler, saasom især Maling og deels Retning i det smaa, og et lidet Linets og Uldens Farveri til Tjeneste og Oplysning for Huusfliden i min Egn, saasom forhen ei vare Farver nærmere end enten i Bergen eller Throndhjem, ei heller Malere. Paa Bondebygden fandtes faa eller ingen Bøger undtagen nogle Huuspostiller og hændelsesviis, en Bibel. Ved det, at jeg i Aaret 1782 fik kjøbt og læst en ..... Lærebog, vaktes min Opmærksomhed med fornyet Lyst at lige ind i flere Videnskaber, Landmaalingen blev mit første Formaal baade for egen Fornøielse og at tjene min Egn, hvor der ofte et bleven tvistet om Udskiftninger. Jeg fik derved Leilighed at besøge mange Fjeldegne og paa sine Steder opdagede en Mængde Islandsmos og andre Væxter.

1789 giftede jeg mig med en sund, driftig og i en tarvelig Huusholdning opdragen Pige Gunille Rasmusdatter Ekrem, der ei mindre end jeg blev omhyggelig for Jordforbedringens og Huusflidens Fremme. 1793 om Høsten afskedigede jeg mig fra Skoleholdertjenesten og fandt derefter mere Frihed og Tid til Jordforbedring og andre Landbosysler og efter faa Aar opnaaede jeg nu, at see mit Fødesteds tilliggende Jord (der blev kjøbt af min Fader 1771 for 58 Rd. i Sølvorter, som nu var for mig Odelsjord, forbedret til