Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/109

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
101

At saa en tillaans paa Landet den Tid var yderst vanskeligt, og at kjøbe hjemme umuligt. De lod derfor i min Alders 10de Aar kjøbe mig en fra Bergen, og hermed vare mine ønsker for den Tid tilfredsstillede. Fra første Aar, jeg fik Evne at forrette noget, blev jeg tidlig vant med smaa og lette Arbeider, men fra 10de Aar maatte jeg dannes til Jorddyrker. Den lille vandyrkede Jordpart krævede Forbedring og jeg efter Kræfters Tiltagelse maatte i Selskab med min Fader tage Haand i ved Brugen af Jordhakke og Spade, til sine Tider Lee og Rive, til andre Tider Brækspade og Jernstour og Jordskuffe for at rydde og jevne stenige og tuede Engbund og Ager, ved Veiter bortlede Koldvæden og udtørre Myrer og Sumper. At holde Tjenestedreng fandt mine Forældre ei Leilighed paa et saa lidet givende Jordbrug. Min Fader maatte ogsaa ofte forsøge Havfiskerierne, fordi Jordafgrøden var knap og herfra blev jeg til strengeste Tarvelighed og travleste Arbeidsflid fremmet og opdragen. Mine Forældre fik ellers 2de Sønner, som døde unge eller spæde, og 2 Døtre, af hvilke den ene, 5 Aar yngre end jeg, levede og dannedes til huuslige og Jordarbeidssysler, ogsaa tidlig.

I mit 16de Aar læste jeg til Confirmation for daværende Personelcapellan Hr. Claus Frimann (nu Sogneprest til Davigs Kald samt Ridder af Dannebrog). Efter at jeg og de andre vare confirmerede, bleve hver især i Henseende Kundskab prøvede af Sognepresten Hans Strøm og af ham første Gang tagne til Alters. Fra dette Aar vandt jeg mine Læreres Yndest og af Sognepresten blev foreslaaet et Skoleholder-Embede ved indtræffende Vacance, hvilket og skeede i mit Alders 19de Aar 1778, førend velbemeldte H. Strøm (da Professor Theologiæ) reiste herfra til Eger.

Næst de Opmuntringer, han gav mig for de Unges Oplysning og at dyrke Sædelæren, vakte han især min Videlyst til at betragte Naturen. Og efterat han var kommen til Eger, corresponderede vi, og jeg fik endeel nyttige og gode Veiledninger ved ham. Førend jeg blev Skoleholder, var jeg bevant og dreven ei alene i næsten alle Forretninger, som hører til et Jordbrugs Drift og Forbedring, men naar Markarbeide ei fandt Sted, saasom i værste Uveir og om Vinteren